четвртак, 30. јануар 2014.

MeLuna menstrualna čaša (Menstrual Cup) - šta, kako i zašto?

Da li ste ikada čuli za menstrualnu čašu? Verujem da će mnogi na ovo pitanje odgovoriti sa - NE. Ja sam pre možda pola godine poželela da nabavim i probam menstrulanu čašu i nedavno sam u tome i uspela. Ovaj post sam zamislila kao jedno veliko upoznavanje sa ovim proizvodom, njegovom namenom, načinom korišćenja, i da vam približim informacije zašto je dobar i kako ga nabaviti. Za početak šta je to menstrualna čaša?


Have you ever heard of a menstrual cup? I believe that many people will answer this question with - NO. I wanted to buy it for maybe half a year and recently I succeeded in doing so. I imagined this post as an introduction with the product, its purpose, method of use, and I wanted to give you the information why it is good and how to obtain it. Let's begin with a question: what is a menstrual cup?


Prve verzije menstrualnih čaša patentirane su čak 1932. godine, a kasnije je bilo još patenata u narednim godinama. Međutim one nisu uspele da postignu veći komercijalni uspeh. Tada su pravljene od gume. Danas se menstrualne čaše uglavnom prave od silikona ili gume. Većina proizvodi čaše koje se mogu koristiti godinama (na slici ispod s leve strane).
Postoje i proizvođači sa čašama za jednokratnu upotrebu ili upotrebu tokom jednog ciklusa (na slici ispod desno). Ove čaše imaju oblik sličan kontraceptivnoj dijafragmi, pa se zbog toga mogu nositi i tokom odnosa, mada moram da napomenem da naravno ne štite od začeća i nisu kontraceptivno sredstvo. Naprvljene su od poliuretana.


The first version of menstrual cup was patented in 1932. and in years that followed a few more patents were made. However, they failed to reach a larger commercial success. Back then, cups were made of rubber. Today menstrual cups are mostly made ​​of silicone or rubber. Most can be used for years (in the picture below, on the left). 
There are also manufacturers with disposable menstrual cups or those which should be used during one menstrual cycle (pictured below, to the right). These cups have a shape similar to contraceptive diaphragms, and therefore, can be worn during intercourse, although I have to mention that they won't protect you against pregnancy. They are made of polyurethane.


Prva komercijalno uspešna menstrualna čaša, The Keeper, bila je proizvedena u SAD 1987. i bila je naprvljena od lateksa (i dalje se proizvodi). Prva silikonska menstrualna čaša proizvedena je u Velikoj Brijatniji (Mooncup). Iako je većina menstrualnih čaša proizvedena od silikona, nemački brend MeLuna je jedina kompanija koja svoje čaše proizvodi od  TPE (thermoplastic elastomer).  Menstrualne čaše polako dobijaju na popularnosti širom sveta, što mene mnogo raduje. U neku ruku mi je jasno zašto nisu zaživele u početku, jer kako se ova čaša kupuje jednom u možda 10ak godina, ovo nije proizvod na kom kompanije mogu da zarade brdo para kao na ulošticma i tamponima.


The first commercially successful menstrual cup, The Keeper, was produced in the U.S. in 1987. and was made of latex (it is still produced). The first silicone menstrual cup was produced in the Great Britain (Mooncup). Although most of menstrual cups today are made ​​from silicone, German brand MeLuna is the only company that produces its cups out of TPE (thermoplastic elastomer). Menstrual cups are slowly gaining in popularity around the world, which pleased me a lot. In a way, I understand why they haven't had much success in the beginning, since this is something you buy once in about a decade, so this is not a product which will bring companies large amount of money as cotton pads or tampons can.


Kao što vidite moja čaša je MeLuna. One su u Srbiji dostupne od kraja prošle godine. O čašama možete pročitati više i naručiti ih naravno putem njihovog sajta ili FB strane. Cena čaše je 2400 dinara, a čaša se šalje PostExpess-om koji ćete platiti još 280 dinara. Ova cena vam se može učiniti visoka, ali razmislite koliko para potrošite na uloške i tampone, a ova jedna čaša trajaće vam oko 10 godina. Na uloške bi ovoliko para potrošili za jednu godinu. :) Naravno ako želite da naručujete iz inostranstva dostupne su vam i čaše drugih proizvođača. Čaša dolazi kao što vidite u kartonskoj kutiji, a unutra se nalazi i mala platnena vrećica za odlaganje, kada času ne koristite ili želite da je ponesete sa sobom.


As you can see my cup is MeLuna. They can be found in Serbia since the end of last year. You can read more about these cups and order them from their web site or FB page. Price of these cups is 2400 RSD, and it will be sent by PostExpess which you will have to pay additional 280 RSD. This price might seem a bit high, but consider how much money you spend on cotton pads and tampons, and this one cup will last you about 10 years. For tampons you would spend this much in one year. :) Of course if you want to order from abroad there are other available brands. Cup comes, as you see, in a cardboard box, and inside you'll find a small cloth pouch, where you can keep it while not using it or if you want to bring it with yourself.


Zašto su menstrualne čaše dobar izbor:
- Štedite novac.
- Medicinski silikon je siguran i lako se čisti, hipoalergijski. TPE je pored svega toga i malo mekši i jeftiniji. Latex je takođe super, ali postoje osobe koje su na njega alergične.
- Jedna čaša traje godinama i smanjuju količinu otpada koju proizvodimo.
- Mogu se koristiti dok plivate ili se bavite sportom. Ovde moram da napomenem da ja lično tampone ne mogu da koristim dok plivam, natope se potpuno vodom. Čašu još nisam probala dok plivam, ali jesam na treningu, gde, em skačem na sve strane, em dižem noge i stojim u svakakvim pozicijama i čaša nije popustila. Sve je držala tamo gde i treba da ostane.
- Menstrualne čaše su mnogo više higijenske od tampona jer samo sakupljaju menstrualnu krv, a ne apsorbuju je kao tamponi. Tamponi zbog toga sadrže hemikalije. Npr. tamponi mogu sadržati dioksin, za koji se smatra da može biti kancerogen (mada se smatra da količine u tamponima nisu problematične). Naravno vlakna tampona mogu se i zadržati u vagini pri čemu mogu da sakupljaju bakterije. U svakom slučaju čaše ne remete pH vagine i nisu povezane sa sindromom toksičnog šoka, kao tamponi.
- Zapremina koju mogu da sakupe mnogo je veća od tampona i uložaka, pa se mogu menjati i na 12 sati, naravno u slučaju nekog prosečnog toka.
- Pošto sprečavaju izlazak krvi izvan vagine, a nema ni znojenja kao kod uložaka, nema ni neprijatnih mirisa koji mogu da se stvore. 
- Ako vam je zbog medicinskih razloga bitno koliko krvi vam curi, to mnogo lakše možete proceniti sa čašom, a neke čak na sebi imaju i obeležene crtice sa zapreminama.
- Neke žene imaju manje obilne menstruacije koje traju kraće i bole manje. Nije još dokazano zašto je tako, ali postoje mišljenja da neke hemikalije u tamponima podstiču kontrakcije materice i proizvođenje više krvi nego što je to prirodno. Ja sam vrlo srećna da kažem da sam ja jedna  od tih žena. Drastično me manje boli stomak dok je čaša unutra. A mislim da mi malo manje krvi ide. Npr. kad je izvadim osetim da kreće stomak malo jače da me boli, ali kad je vratim brzo se ponovo smiri.
- Kada se lepo stave apsolutno se ne osećaju.


Why are menstrual cups a good choice:
- You'll save money.
- Medical silicone is safe and easy to clean, hypoallergenic. TPE is in addition to all of this also a little softer and less expensive. Latex is also great, but there are people who are allergic to it.
- One cup lasts for years and reduces the amount of waste we produce.
- Can be used while swimming or playing sports. Here I have to mention that I personally cannot use tampons while swimming, they always soak up the water very fast. I haven't tried swimming with a cup yet, but I did wear it on my training, where I jump, lift my legs a lot and stand in all sorts of positions and this cup didn't move at all. Everything was kept where it was supposed to stay.
- Menstrual cups are much more hygienic than tampons because they only collect menstrual blood, and don't absorb it as tampons do. Tampons therefore contain chemicals. For example tampons may contain dioxin, which is considered to be a carcinogen (although it is believed that the amount that is present in tampons isn't problematic). Of course tampon fibers can stay in the vagina where they can collect bacteria. In any case, menstrual cups don't disturb the natural pH of the vagina and they aren't associated with toxic shock syndrome as tampons.
- The volume that they can collect is much larger than tampons or pads, and they can be cleaned every 12 hours, of course, in the case of an average flow.
- Since they stop blood flowing out of the vagina, and there is no sweating like with pads, there won't be any bad odors.
- If you have a medical reason to monitor your flow, it's much easier to assess that with a cup, and some even have marked dashes with volumes on them.
- Some women have less heavy periods that last shorter and are less painful. There are no proofs yet to why is this happening, but there are opinions that some chemicals in tampons stimulate contractions of the uterus and production of more blood than what would naturally happen. I am very happy to say that I am one of those women. My periods are drastically less painful while the cup inside. And I think there is also less blood. For example, when I remove it my stomach starts cramping but, but when I put it back in the pain quickly calms down.
- When nicely placed you cannot feel it at all.


MeLuna menstrualna čaša dolazi u ja mislim 8 boja. Takođe možete da birate i tip drške za koju povlačite kada je vadite. Na slici ispod nastavci odozgo na dole su:
- Stem - ovaj nastavak je najduži i dobar je za osobe koje mogu da stave čašu dublje u vaginu i čiji je grlić dublje. Pri vađenju ju je lakše dohvatiti. Bitno je da se drška može skratiti pa ako vam je predugačka vi je isecite i dobijate Ball dršku.
- Ball - malena kuglica za koju se uhvati. Najveći broj žena uzima ovaj model.
- Ring -  Vrlo lagano vađenje i super je za početnike. Ja imam ovaj model kao što vidite po slikama. Meni je grlić vrlo nisko, i verujem da ću lako moći da se upgrade-ujem i na model bez nastavaka. Postavljanje i vađenje je zaista prelako iako na prvi pogled možda može da vam se učini komplikovano.
- Basic - Nema nikakav nastavak i ako ste iskusni sa čašom možete slobodno ovaj model da uzmete.


MeLuna menstrual cup comes in I think eight colours. Also you can choose the type of handle you use when removing it. In the picture below handles from top to bottom are: 
- Stem - this is the longest one and it is good for people who can not put their cup deeper in the vagina and their cervix is located deeper. When removing the cup it is easier to reach. It is important that the handle can be shortened so if it is too long, you cut it down there and get Ball handle. 
- Ball - small ball for grabbing. The largest number of women buy this model. 
- Ring - Very easy extraction and great for beginners. I have this model as you can see by the pictures. My cervix is very low, so I believe that I could easily upgrade to model for experts without any handles. Setting and removing the cup is really too easy, even though at first glance it might look a bit complicated. 
- Basic - There is no handle, and if you are experienced with these cups, you can feel free to buy this model.


Druga bitna stvar je izbor veličine. Jako bitno ovde je da se veličina bira po vašoj građi, a ne po tome koliko krvi vam ide. Ako ide više, praznite je češće, ali bitno je samo da vam je veličina taman kako bi čaša lepo legla i napravila vakum sa zidovima vagine kako ništa ne bi prolazilo. Na sajtu imate mali test preko kog odabirate pravi model čaše za vas. A evo i tabelice koja vam u tome pomaže (gornja oznaka sa kolicima deli kolone na devojke koje nisu i koje jesu rađale prirodnim putem):


Another important thing is to choose the correct size. Very important here is that the size should be chosen by your size and built and not by your blood flow. If you have larger flow, empty your cup more frequently, but it is important that you choose the size correctly so the cup can make ​a vacuum with the walls of the vagina so that nothing can leak. On the MeLuna web site you'll find a little test which will help you when choosing the right cup model for you. And here is the table that can also helps you (upper mark with baby carriage separates columns on girls that have had natural childbirth and those who didn't):


Ali to nije sve postoji i još jedna stvar koju možete da birate da biste našli savršenu čašicu za vas! Možete da birate između tri tvrdoće čaše:
- Soft - 25% mekša od Classic varijante. Za žene koje imaju jako slabe mišiće karlice ili koje osećaju bol prilikom korišćenja tampona (realno skoro niko ne spada u ovu grupu po meni).
- Classic - većina žena je u ovoj kategoriji. Za žene koje ne osećaju nelagodnost pri korišćenju tampona. 
- Sport - za osobe koje se bave sportom koji razvija mišiće donje karlice. Jahanje, pole dance, razne vrste plesa ili pilates i slične aktivnosti. Jako je bitno da se čaša pravilno otvori i napravi vakum, a ako su vam mišiće karlice jaki Classic varijanta to možda neće moći. Ova varijanta je 25% tvrđa od  Classic čaše. Ja sam u principu spadala u ovu grupu ljudi i razmišljala sam se da li da uzmem Sport. Na kraju sam ipak uzela Classic i skroz mi je dobra. Mada verujem da mi ni Sport ne bi pravila nikakav problem i da je ne bih osećala, jer su mi mišići ipak dosta jaki.

Odličan klip koji demonstrira razliku u mekoći ovih čaša:
http://www.youtube.com/watch?v=B_j00LDwI90

Razliku u tvrdoći čaša jako lepo ilustruje i sledeća slika:


But that's not all, there is another thing that you may choose to find the perfect cup for you! You may choose between three types of softness:
- Soft - 25% softer than Classic type. For women who have very weak pelvic muscles or feel pain when using tampons (in reality almost nobody falls into this group in my opinion).
- Classic - most of the women are in this category. For women who don't feel discomfort while using tampons.
- Sport - for people who engage in sports that develop their muscles of the lower pelvis. Horseback riding, pole dance, various types of dance or pilates and similar activities. It is very important that the cup is properly open and can create a vacuum, and if your pelvic muscles are strong Classic version may not be able to. This type is 25% harder than the Classic cups. I'm basically in this group of people and I was thinking whether to take the Sport cup. At the end I bought the Classic one and it is totally good for me. Although I believe that I wouldn't mind even the Sport one and that I wouldn't feel it, because my muscles are still quite strong.


A great clip that demonstrates the difference in the softness of the cups:
http://www.youtube.com/watch?v=B_j00LDwI90

Difference in the cup softness is also very nicely illustrated by the following picture:A sad da pređem na to kako se koristi. Vrlo je lako. Pre početka menstruacije i na samom kraju možete je dezinfikovati, a u među vremenu ne morate već je samo pri svakom vađenju operite pod mlazom vode i vratite je na mesto. Ovo naravno stvara problem menjanja u javnom toaletu gde vam lavabo nije dostupan pored toaleta, ali uvek možete sa sobom poneti flašicu. Takođe kako čašica može da stoji satima a da se ne napuni zaista ćete retko uopšte dolaziti u situaciju da nemate lavabo pored sebe. Ja sam satima na poslu, ali srećom imam lavabo u WC-u. :)))

Sterilizacija se može raditi na više načina. Najlakše je prokuvati je u vodi 2 do 3 minuta (nikako duže jer je MeLuna naprvljena od TPE, silikonske mogu i duže). Bitno je samo da čaša ne pipa zidove vrele šerpe da se ne bi otopila. Možete staviti i postudu sa vodom i čašicom i u mikrotalasnu. Naravno postoji mnogo varijacija na temu i detalje pročitajte ovde na MeLuna sajtu. Dezinfekcija se može raditi i npr. Corega tabletama za čišćenje zubnih proteza.

Now lets see how to use one. It is very easy. Prior to the beginning of menstruation and your first use for that cycle and at the end you can disinfect it. In the mean time while using it you don't have to. You can only rinse it with water any time you extract it, and then put it back in. This of course creates a problem of doing this in the public restrooms where you don't have a sink near the toilet, but you can always take a bottle of water with you. Also the cup won't fill for hours so you probably won't ever be in this situation. I'm at work for hours, but luckily I have a sink in the bathroom. :)))

Sterilization can be done in several ways. The easiest one is to boil it in the water for 2 to 3 minutes (not longer since MeLuna is made of TPE, silicone ones can be boiled longer). It is only important that the cup doesn't touch hot pot since it will melt. A bowl with water and your cup you can also put in the microwave. Of course there are many variations to all of this and you can read it all here on the MeLuna web site. You can, for example, disinfect it using Corega tabs for cleaning dental braces.


Postoji zaista mnogooo načina presavijanja. Na sledećim slikama sam vam demonstrirala neke od njih. Naravno sami ćete već videti koji vam je najbolji. C preklop mi se najbolje pokazao, jer npr. zgužvani preklop je odličan za ubacivanje, ali mi se po nekad čaša ne otvori lako sa njim pa moram da je malo mrdam.

There really are so many ways of folding. On the following pictures I've demonstrated some of them. Of course you will also find the best one for you. C fold is the best one for me. Wrinkled fold is great for inserting, but sometimes the cup cannot open easily when I use it so I have to wiggle it around.


C preklop:


C fold:


S preklop:


S fold:Kako se dolazi do zgužvanog preklopa:


How do you do the wrinkled fold:Evo jednog odličnog videa koji pokazuje razne načine preklapanja:


Here's a great video that shows various ways of folding the cup:


Prilikom stavljanja ja prstom proverim da se čašica lepo otvorila i da je grlić materice iznad i da ga je čaša lepo odvojila od okoline. Prilikom vađenja samo je malo povučem za dršku i blago savijem (mada čak ni to ne moram) i vrlo se lako izvuče i nema nikakvog prosipanja. Ne brinite. :D


When I put it in I use my finger to investigate did the cup nicely open and is the cervix on the other side of it, so that the cup nicely separates it from the environment. When removing it I just pull a little on the handle and gently bend (even though it does not have to be done) and very easily pull it out without any spilling. Don't worry. :D


Moji utisci:
Mene je ova čaša oduševila. Prsto želim da se smejem i skačem od sreće. Valjam se po podu i pevam. Eto toliko mi je divna. Stavim je i osećam se kao da nisam dobila. Potpunooo isto. Smanjuje mi bol, a mene inače baš jako boli stomak. Nema grčenja, jecanja i lekova. Nema krvi, znojenja i osvrtanja da vidim da li je nešto procurelo. Nema nošenja uložaka za džabe jer treba da dobijem danas pa neću da mislim i osvrćem se da li sam dobila ili ne. I da na kraju za džabe nosim uloške po dva dana. Mirno i spavam i ništa ne procuri. Savršeno. Kako da se osećate kao da niste dobili i kad jeste - odgovor je sada vrlo lak.

Nadam se da niste gadljivi na ovakve teme i proizvode, a mislim da ni jedna žena ne bi trebalo da bude, jer to je vaše telo i treba da ga prihvatite. Moj vam je savet da ovo probate jer velike su šanse da ćete se osećati preporođeno kao i ja.

Svaka vam čast ako ste izdržali do kraja ovog posta. Ali mislila sam da je jako bitno da ovo sve napišem i upoznam vas sa ovom temom. Za one koji ne žele da čitaju sve kao i uvek evo ga sumirano sve:

Šta mi se sviđa kod ove čaše:
- štedi pare,
- higijenski izbor,
- ekološki izbor,
- veliki izbor modela, veličina, boja i tvrdoće,
- ne oseća se i ne curi,
- ne curi ni u vodi, na spavanju i treningu,
- može da izdrži i do 12 sati a da se ne napuni,
- smanjila mi je bol i grčeve.

Šta mi se ne sviđa:
- jedino dostupnost, volela bih da je ima svuda ali za sada u Srbiji tek polako kreće sa prodajom tako da se nadam da ćemo uskoro videti procvat ove divne čašice.
P.S. iako se naručuje preko sajta ako želite (i iz Beograda ste) možete se uvek naći sa devojkom koja to uvozi i da pogledate čašicu i uživo.


Informacije i ocene:

CENA: 2400 dinara
GDE IH NABAVITI: MeLuna sajt i FB strana
DA LI BIH JE PONOVO KUPILA: Da!!!!!!!!!!!!!

PAKOVANJE: 5/5
CENA: 5/5
DOSTUPNOST: 4/5
EFIKASNOST: 5/5
UGODNOST: 5/5
UKUPNA OCENA: 5/5


My impressions:
I was delighted with this cup. I want to laugh and jump for joy. To roll on the floor and sing. That is how much I love it. I put it and I feel like I don't have my period. Completely same. It reduces pain and I usually have very painful periods. No convulsions, sobbing and drugs. No blood, sweat, and looking back to see it something leaked. No more wearing cotton pads just in case I get my period today, so I wont worry if something leaked. And at the end I wear them for two days in vain. Now I also sleep peacefully and without leaking. Perfect. How can you feel as if you didn't get your period even when you did - the answer is now very easy.

I hope you're not squeamish on these topics and product, and I think no woman should be, because it's your body and you should accept it. My advice to you is to try it, because chances are that you will feel reborn as I do.

I applaud to all of you who endured to the end of this post. But I thought it was very important that I write all of this and introduce you to this topic. For those who don't want to read everything, as always, here it is all summed up :

What I like about these cups:
- Saves money,
- Hygienic choice,
- Environmental choice,
- Large selection of models, sizes, colours and softness,
- You don't feel it at all and it won't leak,
- No leaks in water, while sleeping and training,
- Can withstand up to 12 hours without being emptied,
- Reduces my pain and cramps.

What I don't like:
- Only availability, I would love to have it everywhere, but for now it's only starting to spread in Serbia, so I hope that these cups will flourish soon.
P.S. Although it can be ordered through their web site if you want to (and you are from Belgrade) you can always meet the girl who imports them and see these cups in person.

Information and scores:

PRICE: 2400 RSD
WHERE TO BUY: MeLuna web site and FB page
WOULD I BUY IT AGAIN: Yes!!!!!!!!

PACKAGING: 5/5
PRICE: 5/5
AVAILABILITY: 4/5
EFFICIENCY: 5/5
COMFORT: 5/5
OVERALL SCORE: 5/5

207 коментара:

 1. Tek sam nedavno čula za ovo tj. videla sam na nekom stranom blogu. Verujem da je isplativije i više ekološki nego ulošci. Ja sam nekako navikla na njih, ne volim ništa da trpam ''unutra'', čak ni tampone ne koristim, verovatno sam staromodna.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Pa dobro ako je tako. Ali ne znas koju prijatnost propustas. Ja se i dalje nisam navikla na srecu koju mi ova casica proizvodi. Osmehujem se ko budala. :D

   Избриши
  2. ja se uzasavam ove casice,kao i tampona :((

   Избриши
  3. Prvi put cujem za /i vidim ovo cudo! :D
   ali takodje ne verujem da bih koristila. Isto, ne koristim ni tampone...imam taj osecaj da je nesto unutra od kog se grozim...mada su mi misici bas jaki od bavljenja sportom...a i radjala sam...ali eto ... u svakom slucaju iseja je super-i zbog ustete novca a i zbog okoline

   Избриши
  4. Uvek moram da na ovakav komentar pitam sto?

   Избриши
  5. Ne mogu da se složim da je rizik u potpunosti eliminisan što se tiče toksičnog šok sindroma, jer nije stvar u tome da TŠS nastaje zbog pamučnih vlakana tampona, već je sredina u kojoj se sve odvija izuzetno pogodna za razvoj bakterija. Posebno to ispiranje vodom, po pražnjenju, pa vraćanje unutra. Koje bi tačno bakterije obična voda trebalo da ubije? Dok ne uđe u širu upotrebu, i ne odrade neka sigurna istraživanja...
   Drugo, ako moram da praznim čašicu, da je ispiram i vraćam - pa to je daleko komplikovanija procedura nego da zamenim uložak, ili tampon, iako ove druge retko koristim. Ne vidim baš praktičnost u tome, opet se osvrćeš i pitaš ‚‚kad da je ispraznim?‚‚
   Treće - kao neko ko je radio ginekološke preglede, tvrdim da nije ni najmanje lako prići grliću i dodirnuti ga adekvatno, a još manje postavljati ove čašice. I to govorim o ginekološkom stolu, a ne o polu-stajaćem, polu-čučećem položaju u nekom uskom wc-u, kad se zadesiš u gradu.
   Za sad - ne vidim realnu prednost ove metode nad ulošcima i tamponima.

   Избриши
  6. Menstrualna čašica postoji odavno. Ovo nije novi proizvod o kome se ne zna monogo i koji nije ispitivan. Mislim da je čak izmišljena i pre tampona ali ne mogu da ti sve to sada garantujem, a nemam vremena da proveravam. Što se tiče TŠS šanse za tako nešto sa čašicom su skoro nemoguće ako se između ciklusa ona pravilno dezinfikuje i čuva. Silikon je daleko manje pogodan za razvoj bakterija od pamuka ili sastojaka koji se nalaze u tamponima, prosto to je tako. Naravno da sama sredina nikada neće i ne može biti potpuno sterilna, ali to nije ni problematično, pa bakterije su nam unutra svakako i za vreme ciklusa i van njega. Bez obzira što vodom ispiraš čašicu smatram da je to i dalje čistije nego menjanje oznojenog uloška. Tačno je da je malo problematično to što moraš imati lavabo u sklopu wc-a, ali mahom na radnim mestima postoje takvi wc-i, a pražnjenje čašice svakako nije često.
   Što se tiče dodirivanja grlića to zavisi od dubine svake od nas i to je individualno. Ja sam npr. plitka i mogu da ga dodirnem u kom kog želiš položaju veoma lako :) Zato ja i moram da proverim pipanjem da li sam čašicu namestila dobro. Ako si duboka sobzirom da čašica stoji pri dnu, ne mora ni da se proverava da li je lepo nameštena, svakako će grlić biti sa prve strane čašice. :)

   Избриши
 2. Bravo,svaka cast na hrabrosti !
  Nisam nikada cula za ovu casicu,zvuci odlicno,ne znam da li ih ima kod nas,morati cu se malo raspitati ;)

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Nina odakle si? Ako nisi iz Srbije onda ne znam procunjaj malo po netu. Iskreno mislim da u Hrvatskoj mozda ima.

   Избриши
  2. Iz Hrvatske sam,ako i nema,ima na netu,ali iskreno,sto vise razmisljam o tome,to mi je odbojnije,ne volim ni tampone...
   Ali tko zna,mozda se i predomislim,pa probam,u svakom slucaju zainteresirala si me ;)

   Избриши
 3. Ne sumnjam da će ovaj post biti jako čitan :)
  Čula sam za ove čašice, već sam čitala postove o njima na nekim stranim blogovima. Drago mi je što je izmišljeno još nešto šta olakšava život nekim ženama, ali u potpunosti sam sigurna da meni ne bi odgovarale, spadam u one kojima i tampon beskrajno smeta i ne bih se mogla osloboditi osećaja nelagodnosti i straha da neću moći da je izvučem van. Znam da strah nije opravdan, ali jednostvno ne bih uspela da se izborim sa njim pa ću zauvek ostati verna ulošcima :)

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. E pa dobro ako je tako. Onda je za tebe Soft ako se ikada okurazis da probas :D Ja sam u poslednje vreme koristila one Naturela pretanke uloske koji su me isto preporodili. Prvi koji me ne kuvaju i ne osecam ih. Ali ovo je i dalje sto milion puta bolje. Cak sa tamponom se i dalje osecam da jesam dobila i taj osecaj u donjem stomaku ne mogu da izbegnem, a sa casom se bukvalno osecam 100% identicno kao i kad nemam menstruaciju.

   Избриши
 4. U životu ovako nešto ne bih koristila.
  Superje što se onda pravi manje otpada i slično, ja tampone ni ne koristim, tako da mi sa te strane ne bibilo lakše. Ali ovako nešto je grozno!

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Plus nije logičo da se nešto i do 12h drži unutra. Fuj!

   Избриши
  2. Ne mogu da verujem da nekome ovo bude grozno. Zasto ti je grozno? Jel ti grozna uopste tematika reproduktivnih organa pa zato? Nemoj da se uvredis ali meni to nije ni malo logicno ni jasno. Ja licno ne vidim nista grozno u proizvodu koji zeni em povecava ugodnost zivota em joj pomaze da se manje bori sa infekcijama i problemima koji mogu da nastanu pri kontakntu sa poluzgrusanom krvi i znojem i hemikalijama koje su prisutne kada se koriste ulosci.
   Naravno svako treba sam a izabere ali ne vidim logiku u tom kategorickom odbijanju. Naravno javnost sporo menja misljenje. I uloske su jako dugo odbijali, vec su pustali da im krv tece niz noge. To se smatralo dobrim i zdravim. Danas to ne bi bilo bas pametno :) Tako ce nadam se i sa ovim biti kada godine prodju.

   Избриши
  3. Prvo niko ne tera da se drzi 12 sati. :) Ja je praznim cesce dosta. Drugo nije isto kada drzis tampon sa zgrusanom krvi 12 sati. To ne sme jer ces ko zna kakvu zarazu da dobijes. Ovde je krv u istom obliku kao i kad tek izadje, i stoji vakumom odvojena od okoline. Nema nikakvih bakterija niti bilo cega sto treba da ti objektivno stvara gadjenje. Pritom iznenadila bi se koliko mala kolicina krvi je u pitanju.

   Избриши
  4. Ja ne mogu da verujem da neko ovo uopšte i koristi?
   Baš deluje ne higijenski, pored svega što si navela, kao što i tamponi uopšte nisu zdravi ni dobri tako ni ovo po meni.
   Verujem da lekari ovo ne podržavaju kao što ne podržavaju ni tampone, jednostavno ako nešto ide unutra, tj strano telo, sigurno nije zdravo.

   Избриши
  5. ni meni se ova ideja uopste ne dopada...odavno sam cula za menstrual cup, i ideja mi je prilicno...neprihvatljiva (eufemizam) :D ja licno nikad ne bih pozelela da probam, ali eto, svi smo razliciti...

   Избриши
  6. A praktičnost? Ja to ne bih ni umela da koristim, trebalo bi mi dosta vremena da namestim a i nekako bi me opteretilo, samo bih mislila da li je sve u redu. Nesiguran proizvod totalno.
   Imam prava na svoje mišljenje, ovako, po prvom utisku. :)

   Избриши
  7. Po toj logici nije zdrav ni vestacki kuk, koleno, pejsmejker, stent... :) Ja se ne lazem sa tobom i ne slazem se ni sa komentarom za lekare. Objektivno gledano zdravije je ono sto nece proizvesti bakterije koje izazivaju infekciju i nema hemikalije koje mogu da budu stetne. I koliko god nekima cudno bilo u takvom poredjenju izmedju menstrualne case i ulozaka - casa odnosi pobedu. :D
   Naravno svako ima pravo izbora pa eto ulosci su tvoj :)

   Избриши
  8. Znam da deluje komplikovano i ja sam mislilada ce mi trebati vremena da se naviknem i na koriscenje i na ubacivanje i osecaj, ali sam iz prve stavila na mesto bez ikakve muke i uopste se ne oseca kad se nosi.

   Избриши
  9. Zao mi je sto jos ima zena koje mozda imaju problema sa vlastitom intimom, seksualnoscu i svojim zenskim reproduktivnim organima. Ima zena koje dole nikad nisu prinjele ni ogledalce da vide kako im "ona stvar" izgleda i boje se pipnuti je kao da ce ih ujesti. :-))

   I nesto kontam- pa nije ni cudno sto te casice nisi masovno zazivjele- one su dugotrajne, zdravstveno bezbjedne i cine ustedu, a njihovom popularizacijom bi propala cijela jedna industrija ulozaka i tampona. Industrijalci to sigurno ne zele- kapitalizam. ;-)

   Избриши
  10. Skroz se slazem sa tim. Pa ovo je patentirano pre skoro 80 godina. Da je bilo isplativo za industrijalce do sad bi sto puta izreklamirlai to da zgrnu pare i ljudi bi se do sad vec navikli na pojam menstrualne case. I ulosci su bili sok za javnost kad su ih napravili. Uosptalom kao i sve novo.

   Избриши
  11. ''Verujem da lekari ovo ne podržavaju kao što ne podržavaju ni tampone, jednostavno ako nešto ide unutra, tj strano telo, sigurno nije zdravo.''

   ide još jedno strano tijelo unutra, a dobro je. Kazu da je i zdravo :D
   Šalim se malo, pročitala sam čitav post, od riječi do riječi, odlično si ovo predstavila. čula sam za čašicu prije 10ak godina kad sam švrljala po rodinom forumu i tražila informacije o trudnoći, porođaju i dojenju. Tad nisam naručivala preko neta pa nisam ni razmišljala da uzmem i zaboravila na ovo, dobro si me podsjetila. ja mrzim tampone, a ne smetaju mi i nemam problem sa stavljanjem, uloške također mrzim, ali ih koristim samo 3 dana, pa mi i ne smetaju toliko. da ima negdje u blizini ovo kupiti, sad bih otišla i uzela, moram se bolje raspitati.
   razumijem da neki ljudi imaju odbojnost prema krvi, pa se ne zele s tim zanimati po rukama, to je podsvjesno, krv se povezuje s necim losim. iznenadila bi se koliko studenata pada u nesvijest na vjezbama koje se ticu transfuziologije :D

   Избриши
  12. Ajoj da cula sam za studente. Ja se ne gadim mnogo, mada manje posekotine i takve stvari nekad mi budu gadne, ali ovo nekako ne povezujem sa tim. A svakako nije neka velika kolicina krvi i ne lipti kao kad izvadis cep :D Nadam se a ces naci i nadam se da ima po okolnim zemljama.

   Избриши
  13. Imam lekare u porodici i oni su totalno protiv tampona. Baš zbog toga što ne dozvoljavaju tečnosti da izađe a i jer ulazi u naš organizam, što nije prirodno.
   Svakako možda nekada promenim mišljenje ali trenutno mi koršćenje ovako nečeg ne zvuči prihvatljivo. Ne morate da navalite na mene ako ste protiv, svako ima pravo da koristi ono što misli da je dobro. Ja koristim uloške godinama i apsolutno nikada nisam imala bilo kakvu infekciju,

   Избриши
  14. Pri tom mislim da je jako teško pogoditi odgovarajuću veličinu. Ne znači ako je neko krupan da mu treba velika ta čašica i obrnuto.

   Избриши
  15. Naravno. Slazem se, mada nije to ni toliko pipavo. Nije to bas koa sa cipelama, pa ako se omasi jedan broj veliki je problem. Sto se infekcija tice ako nemate problema jedna ste od rethis srecnica. Meni se cini da devojke danas vecinom nisu svesne imaju li neke bakterije ili gljivice i cesto se ne odlazi kod ginekologa dovoljno. Na zalost te stvari se dobijaju i pri najmanjem disbalansu u organizmu ili spoljnim uslovima.

   Избриши
  16. Ja sam redovna sa ginekologom, jer sam imala problem sa ranicom. Pa zbog toga često i koristim vaginalete kandatariona i verovatno je to dovole do toga da nemam problema sa infekcijama. A slažem se da se uopšte ne vodi dovoljno računa o intimnom zdravlju.

   Избриши
  17. Da, što se tiče korišćenja. Mislim da ne bih umela da korisitim, kao što sam rekla, jer ni tampone nikada nisam koristila, baš iz higijenskih razloga.

   Избриши
  18. Ah i ja sam toliko cesto isla kod ginekologa da imam osecaj da vec znam kad odem koja ce mi kad biti dijagnoza. Nisam nikad imala nista ozbiljno ali stalno nesto kao po malo lecim. Smor :D

   Избриши
 5. Prvi put se susrecem sa ovakvim proizvodom i drago mi je sto je post temeljan, pa sam vecinu shvatila.
  Jos sam mlada za ovako nesto, ali jako bih volela da pocnem da ga koristim u buducnosti jer je zaista na bar 10 nacina bolji od ulozaka i tampona. :))

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Pa ako nista drugo bar nije problem poruciti je, cak i ako je iz inostranstva. A zaista ni cene nisu previsoke da ne mogu da se priuste.

   Избриши
 6. Aleksandra, oduševila si me ovim postom :)
  Nisam čula za ove čašice i baš si me bacila u razmišljanje. Moraću da prokopam još malo po netu i pročitam eventualno još nečije iskustvo. Sjajan, sjajan post!

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Hvala hvala draga!! Ja sam uglavnom nailazila na odusevljenja. Neki su pisali da im malo procuri u toku noci ponekad, ali meni se zaista nista ni priblizno nije desilo.

   Избриши
 7. Cula sam vec za te casice, i citala po nekim blogovima, cini mi se da je neka od hr blogerki pisala bas detaljno o njima prije nekih godinu, dvije. Mislim da su svakako super za cure za obilnijim menstr. ili bolnijim ako kazes da manje boli. Ja ionako ni ne sojetim kad dobijem, dobijem u dan tacno, i ni ne idem mi puno, niti boli, tako da bi mi to samo bila bespotrebna gnjavaza i iritiranje sa umetanjem i vadjenjem. Barem dok se ne uvjezbam jer sam smotana. :-) Inace koristim uloske, najtanje, a ljeti tampone. Iskreno, ne volim ni tampone, a o toj casici bih razmislila da je nabavim cisto da imam ljeti zbog plivanja. More uvijek nastimam kad nemam menstruaciju, ali ovako, zbog bazena, rijeke i sl. dobro bi je bilo imati.
  U svakom slucaju, svaka cast za post, ovo ti je do sad najinovativniji i nekako najstrucniji post i vjerujem da ce puno cura razmisliti o casici, barem one kojima vise ide, bave se sportom i sl. Ja cu je mozda nabaviti za ljeto jer bas ne volim kad se ti tamponi napune vodom, i stalno strijepim od nekih bakterija.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Ma i ja isto. A npr. ne mogu ni da spavam sa uloscima jer nesvesno lezim jako mirno da se ne bi prolivalo okolo i uvek se budim sa bolovima u kukovima koji traju po ceo dan. I onda sam uvek spavala sa tamponima, sto mi se nikako nije svidjao jer je to ipak dosta sati. Sad su mi muke zauvek prosle :D

   Избриши
 8. Pre svega, ja sam odusevljena tematikom ovog posta i citala sam sa uzvianjem. Sto se tice samog proizvoda, cula sam odaaavno, medjutim , nisam isprobala. Volela bih da probam ali nisam sigurna da bih koristila stalno, iz razloga sto sam veliki panicar i stalno bih razmisljala o tome da li ce moci da izadje napolje (kao i sa tamponima) i jednostavno se ne bih osecala prijatno. S druge strane, iz prica, i iz toga sto citam po internetu, meni sve to deluje kao da ruke umazes u lokvi krvi dok sve to izmenjas i operes :D ali ne mogu da pricam kad nisam probala, tako da verujem na rec onima koji jesu. Bottom line : volela bih da probam ali verujem da bi se desila ista stvar kao sa tamponima; jednostavno nije za mene. Previse sam smotana za tako nesto, a i volim da stvari budu sto prostije :)

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Ahahahaha slatko :) Moj ti je predlog stvi prst unutra i lepo prouci. Vagina je toliko malena da nema tu sta da se zaglavi ili da ne moze da se dohvati. Pa se polako resi te panije :D Sve moze lako da se dohvati. Sto da zivis s tom panikom kad ne mora. Mada te razumem ja kad izlazim iz kuce sve proverim sto puta li je pogaseno i zatvoreni prozori. :D Drugacija panika ali objasnjava mentalno stanje :D

   Избриши
 9. Hvala ti za ovaj post! Ja nisam znalada ovako nešto postoji!

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Mnogi ne znaju, odakle bi, pa mi je zato bilo jos bitnije da pisem o ovome da se prosire informacije. Da olaksamo sebi zivot :)

   Избриши
 10. Vidjam ovo po blovogima stranim zadnjih godina, moram priznati da me odbijala do sada, ali poslje ovako iscrpnog posta imam zelju probati, i svakako cu iskoristiti priliku ako je budem imala gdje kupiti.
  Sto se posta tice, ZENO! SVAKA CAST! Ne volim kada netko pise o "pipkavoj" temi pipkavo, nego ovako, ko iz puske, sve!
  Hvala ti za ovako detaljan i opsiran post

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. A hvala draga! Meni je jako drago da cujem da je moj post nekoga ko nije bio bas zainteresovan za ovu casu sada zainteresovao. Misija uspela :)))) Ja sam toliko srecna zbog nje da sam samo zelela dacsto vise devojaka bude ovako srecno.

   Избриши
 11. Prvi put čujem za ovo i zvuči mi jako dobro, mada nisam sigurna da li bih umela da koristim kako treba. :D
  A ovi komentari gore - "živeo srednji vek". Ne mogu da verujem da nas ima takvih. :/

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. A uvek ima. Ali nekima samo treba vise vremena da se presaltaju na nesto novo. Ne boj se i ja sam mislila da cu morati nesto da se navikavam ali zaista je prelako postavljanje i vadjenje.

   Избриши
 12. Svaka čast za ovako detaljan post! Čitala sam već o ovim čašicama prije par godina (mislim čak na Šminkerici). Nemam problema s bolnim ili obilnim menstruacijama, tampone ne koristim jer ih ne volim stavljati, čak me ponekad boli samo umetanje i onih najmanjih pa koristim uloške, srećom, nisam niakd imala problema s infekcijama. Lagala bih kad bih rekla da me nisi zaintrigirala s ovim, premda me malo "strah" tog umetanja i moje osjetljivosti. Ali vjerujem kad bih se naviknula, da mi to uopće ne bi bio problem... vidjet ću, ako se jednom odlučim za ovo, vraćam se na tvoj post :)

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. E pa lepo! Ma ako te tokom odnosa ne boli onda ovo ne moze da boli. Sve je onda u navikavanju i u glavi :D Ako je probas javljaj utiske :)

   Избриши
 13. Prvi put cujem za ovo! Malo sam odsecena od sveta... :D Bas je interesantna stvar. Pogledacu u okolini gde ima da se uzme kod mene. Zaista stedi novac i skracuje potragu za onim uloscima i tamponima koji mi odgovaraju (a naravno, u Kini ih nema). Kako sam citala, javljala su se pitanja, ali si ti na njih odgovarala kako sam skrolala dole, tako da na kraju nemam ni sta da te pitam. Odlican i veoma informativan post!

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. E da pratila sam tvoje muke u Kini o kojima si pisala. Jel stvaro tamo stravicno puno smoga u poslednje vreme da su proglasili i neku ekoloski problem. Ja kad sam bila u pekingu bilo je stravicno puno smoga kao da je magla stalno. Nadam se da ces ovo naci negde ili bar poruciti preko neta da se ne mucis tamo :D

   Избриши
 14. Jako zanimljiva stvarcica, moram reci da sam se zainteresovala za nju. Imam par nedoumica u vezi case i planiram da se raspitam. Za mene su tamponi bili pravo otkrice, jer ih nisam osecala uopste ali sam upala u drugi problem. Imala sam cistu na jajniku, koju su mi uklonili zajedno sa jajnikom i za koju su smatrali da sam dobila bas zbog koriscenja tampona, tj. nemogucnost izlaska ygrusene krvi i da se ona talozila. Malo cu istrazivati vezano za taj problem, mada ako se to skuplja u kapicu ti posle bacis nema razloga da se talozi bilo gde, zar ne?
  Zanima me samo da li je ti stavis pre nego sto treba da dobijes ili kada ti vec krene, jer se meni desava da dobijem u toku dana ili uvece? Izvini na ovom intimnom pitanju. Pozdrav

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Nije nikakav problem za pitanja, ona su dobrodosla! Ja je stavim i pre nego sto dobijem ako ocekujem da cu dobiti da ne moram da trcim u wc svakih 5 minuta na poslu. Svakako je nosim dok mi skroz ne prodje i na samom kraju kad vec ne ide cista krv. Tako da to nije nikakav problem. A meni je logicno da ovde nema tog problema kao kod tampona jer em nema zgrusane krve i hemije, a cak ni ta krv koj je u casi te ne dodiruje nesto preterano osim ako ne krenes da dubis na glavi ;)

   Избриши
  2. Hvala na odgovoru :).

   Избриши
 15. Čula sam za ove čašice i malo sam to sve prošnjofkala, i ne grozim se te ideje, pa zašto ne, ne razumijem ova zgražanja. Isto tako je vjerojatno i uložak nekad prije napravio zgražanja jer su žene do tad hodale okolo s krpama u gaćama (makar nisu imale ni gaće), i uložak se sigurno činio kao neko vještičje djelo.
  Ali da, meni ne odgovaraju ni tamponi tako da bi mi ove čašice isto smetale vjerojatno, makar vidim da ima i za nas kojima tamponi smetaju.. Možda se jednog dana odlučim na to, za sad ne, ali podržavam žene koje ih koriste!

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Pa eto ako osecas tampone i odlucis se za ovu casicu svakako uzmi Soft varijantu. Mada iako meni ni tamponi ne smetaju njih morm da priznam da nekako po malo osecam, ne znam to da opisem. A casu ne osecam :D Iako je u sustini veca.

   Избриши
 16. Prvo, velika je laz da ovaj proizvod smanjuje bolove u toku menstruacije. Ne znam koliko si upućena ali bolovi nastaju zbog kontrakcije materice u toku izbacivanja krvi, tako da mi nije jasno šta tačno ovaj proizvod sadrži da smanji kontakcije.
  Drugo, higijena uopšte nije bolja nego kod korišćenja uloška, jer ulošci dolaze u kontakt samo sa spoljnim genitalijama, a češce i lakše se menjaju. Posebno što si navela da čaša ne mora da se menja po 12 sati, što uopšte nije higijenski, čak i da je manje.
  A i što se tiče postupaka sterilizacije i dezinfekcije, koju sprovodiš dva puta u toku menstrualnog ciklusa, pitanje je koliko je zapravo to sterilno i koji je procenat infekcija kod žena koje to koriste, jer je očigledno kod njih rizik povećan od infekcija unutrašnjih genitalija.
  I da, meni ovo uopšte nije gadno, samo ne treba iznositi javno prednosti upotrebe ovakvog proizvoda bez pouzdanih činjenica.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Draga ako si procitala detaljno tekst mogla si da procitas da sam i napisala da nema dokaza da smanjuju bol, ali da su korisnice to izjavile. Ja sam takodje samo rekla da je to bio i moj utisak. Isto tako sam napisala da ponovo postoje sumnje da hemikalije u npr tamponima povecavaju kontrakcije materice, ali da ni to jos nije ksroz dokazano. Ja samo iznosim cinjenice koje do sad postoje. Nisam tvrdila nista posebno ne na nacin koji ti prenosis. Velika je zabluda ako mislis da bakterije koje se razviju oko uloska i na spoljasnjim delovima vagine, ne mogu da udju unutra.

   Избриши
  2. Slažem se sa tobom da se i na ulošku ražmnožavaju bakterije, samo je mnogo bezbednije i lakše za korišćenje. Po meni ni tamponi ne trebaju da se koriste, jer je dokazano da se neke bakterijske infekcije javljaju kod korišćenja istih, a mislim da je to slučaj i sa ovim proizvodom. Nije mi bila namera da te uvredim ni najmanje, samo priča izgleda mnogo bajno a nije baš sve tako idealno.
   Ako je baš dobar, do sada bi na našem tržistu dosta kompanija iskoristile ovaj proizvod i plasirali ga, pa bi procenat ljudi koji su čuli za isti bio mnogo veći nego što je sad.

   Избриши
  3. Nisam uvredjena naravno. Ma tekst deluje bajno jer su moji utisci divni. A ostale informacije su neutralne posto sam zelela da upoznam devojke sa opstim informacijama. Postoji vise kompanija koje prave casice ali kao i vecina stvari treba vremena da to dodje u Srbiju :D

   Избриши
 17. Imam jakoooooo bolne cikluse,i ako ce ova stvar da mi pomogne,zasto ne bih probala,i onako samo gutam lekove, protiv bolova,a shvatam da je daleko zdravija od istih!! Procitala sam post do kraja,i stvarno sam odusevljena kako si nam to sve detaljno objasnila i pojasnila!! :) Hvala ti!!

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Nemoj sad toliko da se uzdas u to za bol, u principu nema nikakvih dokaza za to. Ja sam samo procitala da su devojke koje je koriste to cesto navodile kao cinjenicu, a i meni se cini da je tako u mom slucaju. To naravno ne mora da znaci da ce kod bilo kog drugogda se desi :/

   Избриши
 18. Ovaj put se moram složiti sa Vanjom. Dobro je da znamo za što više proizvoda koji postoje na tržistu, ali to ne znači da je svaki dobar.
  Menstruacija sama po sebi predstavlja čišćenje i izbacivanje krvi iz materice. Pored krvi, tu su još i delovi endometrijuma, tkiva, tako da nikako nije dobro da to stoji u vagini. Jer i samo stajanje te krvi iako nema mogučnosti spoljašnje kontaminacije je odlično tle za razvoj infekcija, jer svi znamo da to nije sterilno sredina. Tu je sad i pitanje tog vakuuma i konstantnog pritiska na zid vagine nekoliko dana.
  U svakom slučaju, tebi svaka čast na hrabrosti i na želji da ovakve teme podeliš sa nama. Nemoj ovo pogrešno da shvatiš, ovo nije napad na tebe i tvoj rad, ovo je moje 'stručno' mišljenje. :) Tanja

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. I još jedna stvar- pitanje je koliko materijal od kojeg je napravljena može da ostane bezbedan s obzirom na iskuvavanja i druge metode sterilizacije i uslovima u vagini. Tako da iako kažu da može da se koristi 10 godina, ja bih verovatno kupovala na svakih godinu dana. :)

   Избриши
  2. Pa dobro ni ja ne planiram da ga bas koristim verovatno 10 godina, posebno ako do tad budem imala decu pa mi ova koju sad imam postane mala. Potpuno se slazem da ne mora sve oko ovoga da bude bajno i dobro, i naravno da bi verovatno najbolje za nas bilo da samo bez icega pustimo da krv tece niz noge. Ali ja samo trenutno gledam sta je za mene najprijatnije i ima najmanje nuspojava. Za sada je po meni casa bolja i od ulozaka i od tampona. Idealno bi bilo kad bi krv sama nestajala cim izadje iz nas ali to bas i ne moze :( Prosto se sa casom ne znojim, posle krvi nema dodatnih infekcija, u toku menstruacije se ne mucim, ne kuvam, prosto mi je lagodnije.

   Избриши
 19. Ne mogu da verujem da bi ovo neko stavio u serpu ili mikrotalasnu. Fuj! Svaka cast na hrabrosti,ali ne dopada mi se ni malo...

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Meni je ovo nekako normalno, nisam osetila neku potrebu da budem hrabra :) A zasto da se ne stavi u serpu? Pa tako se sterilisu i decije flasice i razne stvari za bebe? Da li je to gadno da bude u serpi? U krajnju ruku cak i da zaista jeste gadno ta voda koja kljuca sve deznfikuje pa nema st da bude gadno. :)

   Избриши
 20. Citala sam o ovome nq blogu Killer Colours.nadam se da ce i kod nas ovoga biti ubuduce

  ОдговориИзбриши
 21. Moram da kazem- svaka cast na ovom postu! Obraditi tako skakljivu temu na ovako dobar nacin, jedno veliko bravo!
  Sad, sto se samog proizvoda tice, prvi put sam cula za to, hvala ti na detaljnim informacijama :)

  ОдговориИзбриши
 22. Ju ju al ti je popularan ovaj post :))))

  Na prvi pogled mi je bilo "bljaaaaak" ovo ce se isprosipati svuda. A onda kako sam citala, probala bih pa ako mi odgovara, super, ako ne, nema veze, probala sam. Nemam problema sa tamponima pa mislim da ne bih imala ni sa casicom.
  Jedino sto bih ja to proveravala kao i tampon na 2 sata, verujem da su oni napisali 12h da je to maksimum a ne ukvalno da se shvati da ne mora da se dira 12h. Malo je suludo :)

  Citacu kasnije komentare, sad sam samo iscitala tvoj tekst i resila i ja da ostavim neki drag, kasnije cu se ukljuciti na razradjivanje teme :)

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Heheh pa ja menjam onako na nekoliko sati kad se setim. Bukvlno kad sam u prva dva dana kad mi ide najvise izvadila za 3 sata je bilo samo malo krvi na dnu. Nije to bas ni tako obilato :) Bar kod mene. Mada meni zna da ide i dosta krvi. Ali zaista kao da ide manje kad imam casu. Mada to vidim i po bolu sto vise boli i grci se materica vise ide i krv. Zato mi je i lepo da me ne boli stomak.

   Избриши
 23. čitala sam nedavno na internetu za tu časicu i sad kod tebe. nisam naviknuta da ista guam u sebe,ni časice ni tampone,nekako sam naviknuta na uloške i to mi odgovara. nekad su mi oblnije,nekad ne,nekad manje bolne,ponekad vise,ali sve to prođe do tjedan dana

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Pa dobro srecom ne traje to mnogo duze od nedelju dana. Ja sam srecna sa casom mi sve skroz prodje za oko 4 dana. :) Mada generalno mi je uvek trajalo od 4 do 8 dana.

   Избриши
 24. A ja sve vreme očekujem post o nekoj kremi za lice ili tako nečemu što ti je pomoglo. :)
  Ne znam zašto je dosta njih napljuvalo bezveze. Isto kao što su tamponi popularni, tako bi i ovo trebalo da bude. A i ovo za dezinfikovanje, da li dezinfikujete i četkicu za zube pre svakog pranja? Treba pisati o novim i drugačijim stvarima, da nije tebe nikada ne bih saznala za ovako nešto.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Hahah simpatican primer za cetkicu za zube :DDDD E da pa jeste zato sam i rekla kad sam najavljivala post da nema sanse da se pogodi o cemu cu pisati :)

   Избриши
 25. Super si obradila post :) ovo je deinitivno jedna novina na nasem trzistu. Sto se tice casice uhh ne znam da li bih je koristila sada, jer nase tkivo je u periodu znatno osetljivije i podloznije infekcijama, a sama menstrualna tecnost u sebi ima odredjene bakterije, pa jos pipkamo casicu prstima dok je vadimo,pa stavljamo, da nisam imala pre 5 god. smrtosnosne bolove koje ne bih nikome pozelela od tada gledam da menstrualna krv sto je vise moguce izlazi napolje iz organizma, da se ne zadrzava. Mada svaki je organizam za sebe, neki je otporniji neki malo manje, sve je individualno. A, sad me kopka druga stvar, npr ako smo na treningu i radimo vezbe gde telo mora 15 min. da nam bude u vertikalnom polozaju da li ce tecnost da se izlije ka materici? Posto tampon upija,a casica samo zadrzava sadrzava u postojecoj formi, hmm.. :)

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. A sta bi radila da imas ulozak na treningu? Nemam pojm, ja sve sumnjam da bas kroz grlic to moze tako slobodno da tece. A pri tom ti ne mozes da verujes o koliko maloj kolicini krvi pricamo. Meni se kad najvise ide za oko 3 sata napuni manje od one poslednje recke koje se nalaze kod drskice.

   Избриши
  2. Ja sam uglavnom propustala po 2 treninga mesecno jer nisam u stanju da vezbam tada :D a i dobro mi dodje da se odmorim malo. Koriscenje ulozaka ne bih preporucila nikako u prva dva dana ko bas ima odlive, a ne zeli da izostane sa treninga, ja sam kao premlacena tada tako da ne praktikujem. Ma nesto mi je sinulo za neku vezbu makazice kada su noge u visini a mi smo na ledjima, ili kada drzimo loptu izmelju nogu pa savijamo noge u kolenima i podizemo loptu u vis, znam da je jedna malo gabaritnija devojka/zena ispustala vazduh, nije kontrolisala misice,pa me je zanimalo kako bi sa casicom kontrolisala tecnost i sve skupa :))

   Избриши
  3. Znam tacno na koje vezbe mislis. Nikad nisam dozivela uzivo da nekome izlazi vazduh kod tih vezbi. Pa ok mozda bi njoj bio problem ali ako uzme dovoljno veliku casu onda ce mozda da joj uvek bude uz zidove :)

   Избриши
 26. Iskreno, ovo mi izgleda grozno! :) I totalno nehigijenski. Izvini, ali ispirati na poslu u zajednickom lavabou menstrualnu krv ne zvuci nimalo dobro. Osim toga, uvek moze neko da naidje i da vidi, a tvoje objasnjenje ce biti kakvo? :) Da vidim neku koleginicu to da radi, zgadila bih se. :D
  Drugo, zene i devojke poput mene koje imaju obilan ciklus i uzi cerviks, imace problema prilkom vadjenja case, jer sva tecnost ostaje u njoj. Barem mi to tako izgleda, gledajuci slike.
  Ja licno ne trpim tampone, smetaju mi upravo iz ovih razloga. Sva sreca te odmore mogu da tempiram u beskrvne dane. :) Na zalost, ne mogu da treniram kad imam, jer posle imam odlive, pa se kajem gorko.
  Jedino zbog cega bih ovo kupila (osim sto volim sve da probam :)), je to sto navodno nocu mozes da se prevrces do mile volje a da ne upropastis posteljinu. Mada mi nije jasan onaj deo "mozete ga nositi tokom odnosa"? Koliko duboko trebas da stavis casicu da ni ti a ni tvoj dragi ne biste primetili da ona postoji? :)

  U svakom slucaju, treba probati. Ali da izgleda kao iz srednjeg veka, izgleda :))


  Pozz

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Ahahahaha beskrvni dani! Carski! E ovako prvo naravno da nije lavabo onako odvojen da moze da me iko vidi hahaha. To je bila i poenta. Znaci imamo wc koji je ko kod kuce jedna prostorija sa wc sholjom i lavaboom. I nije nehigijenski pa casu pipa samo voda. :)
   Dobro ako vec imas problema i sa tamponima mozda ti ni ovo ne bi bilo idealno resenje. Ako vec imas odlive pazi onda s treninzima :/
   Ja sam dole prilicno mala, meni casa stoji bas blizu izlaza, nekako nije da ste stavim pa da je grlic materice potopljen u krv koja je u casi :D

   A za tokom odnosa to se misli samo na one case u obliku dijafragme. Isto kao i dijafragma koja tu stalno stoji. Vidis nije mi jasno zasto za dijafragmu ne pricaju isto kako je jako losa, ona tek stoji stalno unutra. Uglavnom sa tim casama tog oblika nemam iskustva. Samo prenosim informacije :D

   Избриши
  2. A sta da se radi dok se casica ispira u lavabou? Za to vreme moze krv da iscuri i napravi stetu :D sad mi pade na pamet...kako li je to reseno? :D

   Избриши
  3. Ahahah ne znam stisni noge. Stavi papir toalet papira izmedju nogu :D Meni nikad nije curilo nista bas za tih 20 sekundi :D

   Избриши
  4. Ispiraj casicu u kadi dok se "podapiras" jer verovatno se "podaperes" i kad menajs ulozak, pa zasto ne bi i sa casicom isto ;)

   Избриши
  5. E, pa onda je tebi super ako ti je sve nadohvat ruke ili casice ;) Slatka si kako objasnjavas! :)) Sto se tice dijafragme, ja sam mislila da je to izumrlo, iskreno, nikad nisam cula da je to neko koristio. :)

   Milice, ne "podapiram" se na poslu, pa ko ima kadu i vremena za to! :)))

   Ovo je ispala zabavna tema! ;))

   Избриши
 27. Odličan post draga, odličan…. ja imam čašicu, ali imam love-hate odnos s njom… moja je pretvrda i jednom sam imala loše iskustvo te je nisam mogla izvaditi pa me uhvatila panika… na sreću tu je bio net pa sam našla žene koje su imale slično iskustvo te sam pročitala njihove savjete i na sreću upalilo je…. razmišljam da probam neku drugu jer pobornik sam čašica, mislim da samo nisam dobar model odabrala….

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Pa da verovatno. Jao jako sam srecna da se jalja jos neko ko je probao. Od kog proizvodjaca ti imas? Vidis ja sam nasla da je taj TPE meksi od silikona od kog su ostale, a pri tom imas i te Soft koje su bas mekane. Pa eto mozda bas da probas MeLuna casice.

   Избриши
  2. da ja sam još davno probala nakon posta jedne BH blogerice koja je na žalost jako kratko pisala, ona je spominjala ovu čašicu koju i ja imam te sam na njenu preporuku kupila ali kako sam ti i rekla nije mi sjela, bolje bi bilo da je mekša…
   evo posta ako te zanima :-)
   http://stylishgeekette.blogspot.com/search/label/menstrualna%20čašica

   Избриши
 28. A kad ispiras casu, ta krv curi u lavabo?? Meni je taj deo najsokantniji i to da se ne sterilise u toku ciklusa. A i sto neko rece, ako je telo u vertikalnom polozaju, kako se ne izlije?
  Nemoj pogresno da me shvatis, svaka cast na detaljnom postu, ali mi se ova pitanja sama namecu, ljudi su uvek skepticni prema novom i nepoznatom...

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Sto se tice odlazenja krvi u lavbo zaista mi nije uopste jasno sta je tu sokantno i cudno. Osim ako se ti licno gadis krvi ali to totalno druga tematika. A inace posto casica napravi malecni vakum zalepi se za zidove vagine i onda nema curenja bez obzira kako se ti pomeras. A inace pricamo o maloj kolicini krvi nije kao da ti kad izvadis imas casu od 2dcl krvi. Vec vise jednu supenu kaisiku :)

   Избриши
 29. Kad sam počela da čitam post, bila sam u fazonu "wtf is this". Moraću za koji mesec (posle porođaja, kad se sve vrati u normalu) da se vratim na ovaj post i vidim da li ovo čudo da uzimam...
  Inače, pre su mi bile užasno bolne menstruacije, nije mi jasno kako pomaže kod bolova?

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Iskreno ni meni to nije jasno. E sad da li je zaista do nje ili se samo tako zadesilo ali prosto me je manje boleo stomak kad je imam. Mozda taj vakum smiruje grvece materice. Sad lupetam mozda je to sve ionako samo u glavi. Volela bih da dokazu to nekako pa da znamo da li je to istina i zasto jer tako. :)

   Избриши
 30. Još jutros kada sam videla da si objavila post, znala sam da će biti prilično komentarisan, a naravno i posećen. Do sada, koliko znam niko o tome nije pisao (kod nas ).

  Ne razumem ljudsku potrebu generalizacije, osude, shvatanja bukvalno i previše lično mnogih stvari, posebno kada su u pitanju tekstovi na blogovima - to nije poenta. Suština je da ti kažeš na svoj način kako si ovo doživela i da ja imam u glavi jedno iskustvo i viziju više, ili ja to samo tako shvatam.

  Nije kao da bilo koga ugrožavaš time što nešto koristiš i prenosiš svoje utiske. Ali dobro, svest će možda nekada biti malo drugačija. Volela bih, zato što bi ovakve teme (generalno) bile više dostupne, bolje shvaćene i devojčice, devojke i žene bi ih posmatrale kao što najnormalniju stvar, a iznad svega bile informisane. Ovako se ljudi u velikom procentu (upravo zbog “dostupnosti” I “aktuelnih tema” snebivaju na pojmove ankcioznosti, kontracepcije, psihijatra i slično, a normalno je da uđu u trač ili reality show rubriku – razumeš kontekst priče.

  Lično ne bih koristila ovaj proizvod, zato što sam navikla na uloške i vatu, koje naravno u svim , a posebno u tim danima prati higijena. Tampone ne koristim, imam više razloga, ali ih u svakom slučaju ne praktikujem zato što mi se ne dopadaju.

  Mislim da si napisala jako dobar i dovoljno detaljan tekst i dala odgovore , nove informacije onima koji za ovo nisu čuli do sada. Sa te strane, svaka cast Alex :*. Da, disertacija je, izvini.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. E pa potpisujem skroz tvoj komentar. Ljudi se pobune i nekalo cudno shvataju tekstove po blogovima. A zaista su blogovi samo jedno mesto na kom mi pisemo svoje utiske o proizvodima. Niti ja to prodajem niti imam sta od toga da neko ovo proba ili ne proba. Jedino bi mi bilo drago da neko proba i odusevi se kao i ja jer znam kako je meni lepo sa casicom. :)

   Избриши
 31. Prvi put sada vidim ovako nesto. Sto se mene tice ovo je odlicna ideja i vidim da si ti odusevljena. Iskreno slazem se sa devojkom da organizam ne podnosi strano telo "unutra", ali sta sa devojakam koje imaju spiralu ili nesto slicno sto je "trajno" unutra. Ni ulosci nisu bas sjajno resenje. Narocito leti kad se sva upalim na +40. Mene najvise nervira prvi i drugi dan (tj noc) kad legnem da spavam, a ujutru kao da sam kokosku preklala tu u krevetu (ne znam ni odakle mi toliko krvi). I jako mi se dopada tvoje iskustvo da ne osecas nista kad dobijes, jer ja skoro padam u nesvest. Taj dan prelezim u krevetu i sve obaveze odlazem. Ne mogu da zivim normalno. Imam odlicnog gienekologa kod kojeg idem vec godinama i imam potpuno poverenje u sve sto on kaze, sigurno cu ga pitati sta on misli o tome... Sve u svemo dobro je znati da tako nesto postoji :)

  ОдговориИзбриши
 32. 81 komentar?!!! O.o :D Jutros kad sma videla da je objavljen nisam stigla da iskomentarisem, reko posle cu, kad ono 81 komentar :D

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Haha da bas se zahuktalo. E bas pitaj ginekologa. Ja iskreno lekare slusam uvek sa rezervom. :)) imam i ja divnog ginekologa pa cu i nju pitati. I ja sam pomislila na te sa spiralama kad su pali ti komentari. Ja imam zavaljenu matericu pa me cesto bas boli. Mada samo mi se jednom desilo da me zaboli toliko da se za malo onesvestim. I to me je bol probudio usred noci sto mi se nikada ne desi. Mada srecom ne lipti mi krv pa mogu normalno da funkcionisem uz lekove za bol:)

   Избриши
 33. Kada sam vidjela na fejsu da uskoro stiže post o nečemu što te oduševilo, bila sam 100 % sigurna da je u pitanju kozmetika. :D Ali nisam bila u pravu. :D
  Pročitala sam sve od početka do kraja, čula jesam za ovo, ali nisam znala apsolutno ništa o tome u smislu kako funkcionira i slično. Obuhvatila si sve potrebno i to je najbitnije, oni koje privlači, sigurno imaju dovoljno informacija da isprobaju. Ja ipak priznajem da mi se to ne sviđa i da ne bih to mogla koristiti.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. E pa zato sam i htela da napisem svakakve cinjenice sta i kako ako nekoga zanima da ima polaznu tacku :)

   Избриши
  2. A da i logicno je da se pomisli na kozmetiku, kome bi uopste moglo da padne na pamet ovako nesto :)))

   Избриши
 34. odlican post! svaka cast! vec ih neko vrijeme gledam ali nikako da se odvazim i kupim :) nadam se da hocu :) (niki)

  ОдговориИзбриши
 35. Nisam nikada cula za ovaj proizvod,da si samo videla moju facijalnu ekspresiju kada sam videla naslov posta ...hehee...ali kada sam sve procitala,moram da priznam da razmisljam da je probam negde u buducnosti mada me malo ovi tipovi i velicine zbunjuju. Sjajan post :)

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Ahahahaha :)))) Ma zaista nije nista tako okmplikovano. Bukvalno kad resis taj testic na sajtu sve ti je reseno, osim tipa drske to vec sama smislis. A i uvek mozes da se konsultujes samnom ili devojkom koja prodaje :D

   Избриши
 36. super post i svaka čast na njemu :)
  znam za čašice već godinama, no iz nekog razloga me ne privlače. ulošci i tamponi mi nisu neki problem, nekako mislim da bi imala više problema s umetanjem ove čašice, no ne vidim joj generalno nikakve loše strane i mislim da je to super stvar koja će biti praktična mnogima :)

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. I ja sam ocekivala da ce mi biti bar za nijansu teze to umetanje, ali ispade bas prosto. :))

   Избриши
 37. Vec sam cula za ovo ,iako mi se tada cinilo uzasno,sada bas i ne,jos sam tinejder,nevina sam i ne znam koliko je ovo dobro za nevine,ako je kao tampon onda super,ne volim kad se neko uzasava toga da stavi tampon ili ovo u vaginu,nekima je to uzasno gadljivo,meni nije ,jer to je prvenstveno moje tijelo i apsolutno nista od moga tijela mi se ne gadi,cekati cu dok ovo postane dostupnije ,a onda cu vjerujem uzeti :-)

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. E pa lepo je videti da neko ima normalan stav o normalnim stvarima. :))) U principu ako vec koristis tampone onda mozes i ovo. Jedino eventualno onu Soft da probas. Ali svakako nigde ne zuris a s vremenom ce nadamo se postati i jos popularnije. :)

   Избриши
 38. Prvi put cujem za casicu i potpuno sam se odusevila!!! Ako bi mi olaksala zivot za vreme menstruacije,zasto da ne?! Odmah idem na sajt i fb stranu da sve iscitam i vec pocinjem da razmisljam o tome koji bi mi model najvise odgovarao.Ja se toliko lose osecam u tim danima,imam malo obilnije krvarenje i veciti strah da mi negde ne predje na odeci,da sam vec sebe zamislila kako sam rasterecena i opustena kao vi...Hvala na jako korisnom postu!

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Joj ja se najiskrenije nadam da ce vam biti ovako dobro kao meni. Moje su prosecno obilne ali ponekad ide i malo vise. Posto ne znam mnogo ljudi koji su ovo probali, pa pojma nemam da li je generalno pravilo da se ljudi osecaju kao ja ali sto sam citala po netu ljudi su uglavnom pozitivno iznenadjeni. Drzim palceve da ako probate bude isti slucaj i odusevljenje kao i kod mene.

   Избриши
  2. Moram da napomenem da kad vi stavite casicu posto ce biti par kapi koje se pri stavljanju nadju i oko ulaza u vaginu i ispod case, to moze da prodje na gace, ali to je mizerno malo manje je nego obican sekret kada nije menstruacija. Pa da se ne zabrinete. Ali to je logicno da se desi.

   Избриши
 39. Super, post.. ali ja isto tako tampone ne nosim tj. nosim ih samo preko ljeta ukoliko sam na moru i to ne duže od 2h. Vjerojatno nisam jedna od onih koja bi ovo koristila jer sama pomisao da se krv u to nakuplja i zatim izljeva ili što već mi je pomalo 'ljigava'. Svaka čast onima kojima je ovo preporod, ali držim se uložaka.. 5 dana u tjednu me neće ubiti. :D

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Hahahah pa dobro srecom pa to ne traje duze od oko nedelju dana. Mada smaraju tih 5 dana. Ja sam najsrecnija upravo sto sad s ovom casom imam osecaj kao da nikad nemam. Nikad nema tih dsadnih 5 dana :D Bukvalno znam da curi krv samo svakih nekoliko sati kad praznim casu i to traje minut. :) Meni tamponi nicemu ne sluze u vodi odmah se natope. :/

   Избриши
 40. Licno ja imam jako jako bolne menstruacije i sve bih probala da sebi olaksam,ali ovaj proizvod mi se ne dopada nikako. Tacnije ne dopada mi se odrzavanje istog. Zaista ne bih mogla da perem casu u javnom toaletu. Dok ja to operem,namestim,vratim na mesto,previse komplikovano. A sto se samog posta tice,svaka cast,volim da citam i da se informisem. :)

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Hahahah pa dobro ni ja ne bih to mogla osim ako baaas moram, ali ne mogu da zamislim situaciju da se zapravo nadjem u takvoj situacji :)

   Избриши
 41. Jao ja sa menstruacijama muku mučim. Ne bih ovo isprobavala, jer ja curim na sve strane i tokom onih najgorih dana ne mrdam se iz kuće, jer će neko pomisliti da je došlo do pokolja.

  ОдговориИзбриши
 42. Izvnite, ali meni takođe ovo nekako fuj. :/
  Nije da imam problem sa prihvatanjem svog tela, ili da sam staromodna...ili nešto slično. Ne koristim ništa osim uložaka.
  Ne bi mi bio problem da je stavim, ali šta kad budem trebala da je izvadim? Da prolijem tu bljak krv po sebi ili po podu? A i nekao mi nije higijenski. Kako to da prokuvavam u šerpi ili da stavim u mikrotalasnu? Pa tu spremam hranu!
  Inače, svaka čast na hrabrosti. Vrlo često posećujem tvoj blog...nekada i svaki dan, čisto da proverim ima li nečeg novog. :)

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Jao hvala ti sto me pratis :)))) I ja sam ocekivala kad budem vadila da cu nesto da prospem, ali prosto se to nikada nije desilo. Mnogo je manje gadno i krv na sve strane u odnosu na ono sto verovatno svima pada na pamet kad zamisljaju koriscenje casice. Inace ne mora tako da se dezinfikujem. Mogu da se kupe tablete za dezinfekciju bebecih flasica ili zubnih proteza i samo stavis da odstoji u vodi u kojoj je to rastvoreno. Nema nikakvog kuvanja :D

   Избриши
  2. Hvala tebi na trudu koji uložiš za razne recenzije. Veoma su od pomoći! <3
   Pa svakako...nije teško da se proba, mada sudeći po tome koliko sam smotana teško da će ovo zaživeti kod mene...hahaha. Pozdrav! :)

   Избриши
 43. Aaaaa, napokon!! Ovo čudo me toliko dugo zanima a nikako nešto pročitati o njemu. Ja imam užasno obilne mjesečnice i mnogi su mi preporučivali ovu čašicu. Rado bih isprobala, iskreno, meni to izgleda više higijenski nego odvratni tamponi i ulošci.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. :))))) Eto bas sam sad srecna da sam ti pomogla sa mojim utiscima. Jel kod vas imaju neke da se kupe? Ili si planirala neku da narucis iz inostranstva? Ako hoces mozda ovu koja ima kod nas mozda mozemo nesto da zbudzimo :D

   Избриши
 44. Draga, ovaj post ti je super. Vrlo detaljno odradjen i mislim da se treba pisati o ovim temama. Procitala sam ga od pocetka do kraja, ioako casica nije za mene, jer ja ni tampone ne stavljam. Ali ko moze, sto da ne? Nije mi jasno do kada ce se zene kod nas zgrazavati nad necim sto je apsolutno prirodno i dio njih? Polni organi su organi kao svi drugi, cemu stavljati tabu na tu temu.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Ni meni nije jasno, ali valjda se ide u tom pravcu da i to postane normalna tema kao i svka druga :)

   Избриши
 45. baš si se potrudila za ovaj post i sve je super detaljno objašnjeno :) vidi se baš tvoje uzbuđenje i tvoja sreća i drago mi je što si pronašla nešto što ti tako odgovara :D ja sam prema toj čašici,ne mogu reći ni skeptična,već ima neki strah od takvih stvari. ne volim niti koristim tampone,ne volim ni uloške naravno,tko ih voli,no nekako bi me bilo strah koristiti ovu čašicu. vjerojatno bih stalno strjepila - što ako je ne budem mogla izvaditi,što ako ovo,što ako ono... inače,imam jako bolne mjesečnice i bilo bi super kad bi mi ih nešto barem malo olakšalo,a i pojednostavilo život.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Jedino to ja mogu da ti kazem je da je zaista prosto stavljanje i vadjenje casice i da zaista ne postoji nikakav nacin da ne moze da se izvadi. :)

   Избриши
 46. Nisam ni znala da ovo postoji, tako da sam post pročitala sa zanimanjem te si me lijepo i detaljno edukovala. Ali ovo definitivno nije nešto što bih ja koristila. Nikad nisam probala ni tampone, a ovo... no :) Opet, kako je kome volja i kako ko sebi olakša "pokolj među nogama" dane :)

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Vrlo me iznenadjuje koliki broj devojaka u komenarima kaze da nije probalo tampone nikad. Nekako sam ocekivala da to nije bas tako. :)

   Избриши
 47. Da li je ovo pr proizvod?

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Ne razumem zasto me to pitate? Nije. Dala sam svoje pare za ovo i dala bi ih jos sto puta ponovo ako treba. Prvo da jeste PR proizvod to bih negde napisala. Uvek napisem da sam nesto dobila ako je tako. Drugo ako do sad nisam hvalila neki proizvod zbog toga sto sam ga dobila, ne vidim zasto bih sada pocela. :)

   Избриши
  2. Mislim da bi to bio najludji pr proizvod u historiji bloganja hahaha :)))

   Избриши
 48. Sjajna i detaljna recenzija! :) Prvi put cujem za ovaj proizvod, drago mi je da sam sada naucila nesto novo :)

  Ne verujem da bih se ja na ovo mogla navici, mada mi se cini da je mnogo higijenski nego ulosci.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. I meni. Ali ako nista drugo cinjenica da je meni licno mnogo prijatnije i lepse sa casicom nego bilo cim drugim mi je dovoljno da je mnogo zavolim.

   Избриши
 49. čula, namjeravala probati...ali me uvijek neke druge stvari odvuku ;)
  kad netko kaže da s tamponima pliva zadavila bih ga, ja sam to jednom napravila i bilo je stravično iskustvo, koliko je mora taj tampon posrkao fuj :P
  inaće sam na tamponima, nekako mi se čine 'čistiji' od uložaka, a i sigurnija sam s njima...
  ovo definitivno moram probat, ide na shopping listu... a već me suzana danas izludila s paletama ;)

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Ja sam jednom probala da plivam sa tamponom i kad sam videla da se natopio nikad vise. Pa isto tako mogu da plivam i bez icega, potpuno je isto. Jedva cekam da prbam ovu casu u vodi da vidim hoce li da drzi vakum i da mogu s njom da plivam. Ja sam tampone koristila samo dok spavam i dok treniram posto oba prosto nikako nisam mogla da radim sa uloscima. A uloske sam koristila one Naturella ne znam imaju li oni kod vas. Kao da su pamucni i pretanki su ne osecaju se. Ali ako si vec osoba koja koristi tampone zaista ti preporucujem da ovo probas, imas sve predispozicije da ti se svidi :)

   Избриши
 50. Odličan i detaljan post. Za čašicu sam čula pre par godina, jeste mi se učinila kao zgodna stvar, ali nije za mene. Jednom sam morala da koristim tampon i to mi je bilo totalno bezveze iskustvo, sve vreme sam razmišljala o tome i posle nekih sat i po odlučila da to nije za mene :D Možda glupo poređenje, ali ni sočiva ne bih mogla da nosim, imam problem sa stranim telima u sebi :D Kao što rekoh, jako kvalitetan post, ali mi je jako žao što sam čitala komentare i videla na kom je nivou svest naših devojaka, da im je gadno i bljak nešto što je deo njih, jednostavno deo tela jednako kao bilo koji drugi, koji treba da poznajemo i da znamo da negujemo... Tužno.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Da budem iskrena nije da nisam ocekivala dozu takvih komentara. Ali bitno je da ima devojaka koje nisu u tom fazonu a da su sada saznale za nesto sto bi htele da probaju i sto ima potencijal da im popravi kvalitet zivota :)

   Избриши
 51. Ja za ovo znam već nekoliko godina ali jednostavno me ne privlači da probam... ma ni tampone a tek MČ. Ne da mi se gadi, NE DAJ BOŽE već jer imam averziju. Od čega? Od bola! Da, sad će neko reći da ne bole neke druge stvari ali je riječ o mentalnoj blokadi... Svaki put kad pokušam i tampon jednostavno ne ide, mozak nadjača sve. MČ je stvarno dobra stvar i čitala sam samo pozitivna iskustva :))

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Razumem te skroz. Zaista je 90% stvari koje osecamo vezano za mozak. Tu se nista ne moze. Ako tebi nije lagodno naravno da ce te boleti. Generalno ja mogu samo da ti kazem da kad nemas averziju prema tim stvarim kao ja, ni ova casa ni malo ne boli ni u jednom trenutku. Pa ako ikad promenis stav prema svim tim stvarima i prestane da te boli da znas. :)

   Избриши
 52. Svaka čast, odličan post! :) Ja nisam sigurna koliko bi se odvažila, naravno iz straha :D Tereza

  ОдговориИзбриши
 53. Procitala sam ceo post i sve komentare. :D Ja sam odusevljena ovom stvarcicom i volela bih da je probam i koristim. :) Ne mogu da verujem da postoje zenske osobe sa reakcijom - "fuj". O.o To je sroz nezrelo i nekulturno al dobro... To je vec njihova stvar. Ispade jos da je menstrualna BIOHAZARDna a ne daj boze moze svasta da se desi ako se prospe u lavabo. :D E svasta!

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. MeriDzej, draga, ne znam koliko ti krvaris u bolne dane, ali zamisli sad situaciju da neko ispred tebe svakih 2 sata na poslu prosipa Nijagarine vodopade sa sve krvnim ugruscima oljustenim od zidova materice i to bas tamo gde se ti umivas? Plus, ako radis u kolektivu gde bar jos 5 zena u isto vreme ima ciklus, zamisli da ima jos zena koje koriste casicu ;), pa svi onako ispirate svoje casice u tom istom lavabou.. Lepa slika i vrlo higijenska, zar ne? :)
   Bide bi vec bio druga prica ;)

   Избриши
  2. Niko nikada nije pominjao da ce neko to da radi ispred drugih ljudi. Ako si u takvoj situaciji onda prosipas u toalet i ispiras flasicom. Isto kao sto nije ok da kopas nos i pljujes pre drugima. Ja na to tako gledam. Niko nije ni mislio da prosipas pred drugima. I jos jednom ponavljam uglavnom nema toliko mnogo krvi. Ako gledamo ptrosecnu osobu.

   Избриши
  3. Ma, naravno! Samo se moj komentar odnosio na posledice toga da je to apsolutno nehigijenski ciniti u lavabou. Ali svako ima svoj pogled na odrzavanje higijene i nacin (ne)obavljanja iste, te nije na meni da sudim o necijim stavovima i navikama. ;)

   Избриши
 54. Kao neko ko je završio medicinsku školu, a sticajem okolnosti ginekologiju malte ne doktorirao, rećiću ti da čašice nisu higijenske. U tebi se zadržava krv koju je priroda namenila da otekne van tela na prvom mestu. Čašica ne zatvara hermetički, tako da krv dolazi u kontakt sa vazduhom, a samim tim hemolizira tj, proces raspadanja počinje, bakterije se stvaraju, a to se upravo dešava u unutrašnjosti tvog tela. Pređašnje navedeni je uzrok sa sindrom toksičnog šoka, a ne hemiski sastav tampona. Krv iz organizma mora da otiče, njeno zadrćavanje dovodi do sindroma. To u prevodu znači da neko može imati i patološku prepreku izlasku menstrualne krvi iz organizma i dobiti sindrom toksičnog šoka. Čašice od toga ne štite sigurno. Bakterije koje na njima procesom raspadanja krvi ostaju, ti mehanički ukloniti ne možeš, tako da ostavići ... bez uvrede. Intimno zdravlje je nešto na čemu ne treba štedeti i realnost je da su mrežasti ulošci najzdraviji, ali je i realnost da ih ne možemo korisiti samostalno u svakodnevnom životu. Takođe, o zadržavanju čašice u roku od 12h ne treba ni pričati. O tome da čašica umanjuje menstrualne bolove, pa recimo da mi zvuči jako smešno. Čašica ne dolazi u kontakt sa nervnim završecima, niti centrima odgovornim za menstrualnu bol. Menstrualna bol je rezultat kontrakcija (grčenja) matereice, koja je po svom svojstvu mišićni organ, a položaj čašice nema blage veze sa tim. No, ne oporavam da čašica može imati plasebo efekat! Reklama je čudo! Najopasnija prepreka upotrebe čašice je mogućnost vraćanja menstrualne krvi koja je već napustila materičnu šupljinu u istu, kroz otvor na grlicu materice kroz koji je krv i izašla. Jedna od teorija zloglasne endometrioze je upravo ova, vraćanje menstrualne krvi i zadržavanje delova sluzokože materice koje ona sa sobom nosi (endometrijuma) tamo gde mu mesto nije, najčešće na jajnicima.
  Molim te da me ne shvatiš pogrešno, nije mi namera da te kritikujem. Ja svakako na tvoju odluku o upotrebi čašice ne mogu da utičem, ali mogu da apelujem dokazima i obrazovanjem koje posedujem i to samo iz najbolje nemere. Ja od tvog reproduktivnog zdravlja nemam ništa, složićeš se. Da ne pišem esej dalje, net mi i ovako štuca, ukratko bi to bilo to :)

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Apsolvent sam na medicinskom fakultetu i slažem se sa tvojim mišljenjem. Nije zdravo zadržavanje menstrualne krvi i sam način korišćenja ove čašice mi ne deluje dovoljno higijenski. Ja lično izbegavam i tampone da koristim upravo iz straha od Stafilokoknog toksičnog šok sindroma.

   Избриши
  2. Slazem se da opasnost postoji, ali u stranoj literaturi je dosta opisano i podaci do kojih sam ja došla, (govorim o publikovanim radovima i istraživanjima, ne o forumima) su da se TSS javlja 2 - 4 slučaja na 100 000 korišćenja i svaki je bio u slučaju kad čašica nije pražnjena duže od 24h. inače.Objašnjenje je takvo da prilikom korišćenja menstralna čašica stoji izvan grlića materice, ne unutra i ta krv je ipak van materice, osim ako dubiš na glavi pa se ona vrati. Ono što jeste moguće, prilikom spavanja, dok ležiš, da se, ukoliko se čaša prepuni, krv vrati, ali šanse za to su realno male. A sa druge strane, imaš i uloške, koji isto tako mogu da izazovu različite infekcije, tako da opasnost uvek postoji.

   Избриши
  3. Ja nisam citala radove, ali sam razmisljala na taj nacin, pa mi je jako drago da su i istrazivanja potvrdila moje misljenje. :)))

   Избриши
 55. Izvini, moram da dodam za vađenje čašice. Ne znam kako te ne brine da na poslu joj neko osim tebe rukama pipa slavinu, da dok ispiraš čašicu može da ti "prsne" iz lavaboa i da ni ne primetiš. Taj lavabo peru čistačice krpama kojima peru i patos. Dalje, sterilizacija kuvanjem na 100% nije sterilizacija, kao ni u mikrotalasnoj. To su vidovi urgentne sterilizacije, odnosno dezinfekcije koji se uče za primenu u ratnim stanjima kada nemamo autoklav, suvi sterilizator, hemisku sterilizaciju itd. Ovo je vid dezinfekcije, a dezinfekcija je delimično uljanjanje bakterija i mikroorganizama sa predmeta, dok je sterilizacija potpuno (to je razlika). I da, u srednjem veku se korsitilo "prokuvavanje". O bakterijama na rukama, ispod noktiju da ne govorim. Iznimno sam protiv, a ovo su moji argumenti.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Pa dobro. Ja se potpuno slazem da mnogo kod svega ima i do reklame i koje cega. Da li je placebo efekat ili ne sto se bola tice zaista ne znam. Ja sam to kod sebe primetila. Kao i da mi manje krvi ide jer mi je uostalom uvek i kolicina krvi bila povezana sa tim koliko mi se taj put grci materica i koliko me boli. Iskreno bas me i briga da li je to placebo efekat ili ne, bitan mi je rezultat. Ali ako jeste placebo eto konacno i ja sama za sebe dobro nesto da uradim :D
   Sto se tice sterilizacija, ja sam to navela ali moze da se sterilise i sa tabletama za sterilizaciju, ako neko nece da otkuvava. Takodje polozaj casice je jako nisko u vagini nije duboko kao tamponi pa je i mogucnost vracanja krvi zaista potpuno mizerno mala. Ali kao matematicar uvek cu ostaviti koji procenat za to da se ako nesto desi. Ok krv ostaje u meni neko vreme ali iskreno cu radije da mi takva krv ostaje u meni nego ona u tamponima. Godinama koliko vec ima menstruaciju a ima ih dosta ponekad mi se desi za zbog jurnjave od obaveza ne stignem da promenim tampon na 2 ili max 3 sata i krenem da osecam tada neku neprijatnost ne znam kako da opisem, ali sa casom to nisam osetila. Ja uvazavam zaista sve so ti rekla, cak i ne tvrdim da nisi u pravu. Ali prvo na jednom mestu si navela cinjenice protiv case, ali ne i jednako uzasne lose stavri o drugim opcijama. Ti mrezasti ulosci mozda jesu najbolja opcija ali zaista to niko ne moze realno da koristi u svakodnevnom zivotu tako da njih i ne racunam ovde. Na kraju mogu jos samo da kazem iz licnog iskustva i sledece. Ja generalno imam osetljivu vaginalnu floru i kao sto verovatno znaju mnogi nakon prolaska menstruacije je najosetljivije period da nesto krene naopako, a sa casom imam mnogo manje problema da mi posle menstruacije krene neka manja ili veca infekcija. E sad ne kazem da je to mozda samo srecan period, ali eto za godinu dana mogu opet da kazem kako mi se casa pokazala.
   Na kraju krajeva ja casu praznim prilicno cesto i to uglavnom nije u nekim prljavim uslovima tako da iskreno sumnjam da baratam sa vecim brojem bakterija nego ako se satima znojim sa uloskom ili ako guram tampone.

   Избриши
  2. Mislim da je ipak preterana ova zamerka za slavine, krpe od patosa i slično. Po toj logici ne bi smele ni tampone da stavljamo u javnim toaletima, osim ukoliko nemamo hirurške rukavice ili prethodno ne otkuvamo prste na rukama:))...Meni lično nije zanimljiva ta čaša, ali samo zato što mi zvuči komlikovano upotreba.

   Избриши
 56. Prvi put sam na tvom blogu i zainteresovala me je ova tema. Iskreno, do sada nisam cula za ovu casicu i veoma mi je interesantno da vidim da tako nesto postoji. Za sada nisam sigurna da bih je koristila, jer ni tampone ne koristim, ulosci mi se cine kao najbezbednije resenje. Naravno, u buducnosti ko zna, mozda bih je i probala, pa odlucila da li mi odgovara, nista nije iskljuceno :)
  Hvala na ovoj edukaciji, da se tako izrazim :)

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Hehehe e pa drago mi je. Najvise sam je i napisala da ljudi uopste cuju za ovo. Slabo se zna. I ja sam u principu nedavno saznala za ovo.

   Избриши
 57. Procitala sam post jos kada je objavljen ali sam htela da sacekam da se utisci slegnu pa da i ja iznesem svoje misljenje.
  Prvo, drago mi je sto si odlucila da pises post ove vrste, iako su ovo sasvim normalne i prirodne stvari kod nas je to jos uvek tabu tema i retki su oni koji mogu o ovako nazovimo ih delikatnim stvarima da pisu otvoreno i bez ustezanja.
  Ja mislim da je jako vazno biti informisan i u toku sa desavanjima i znati sta sve postoji na trzistu pa onda nek svako sebi izabere sta mu odgovara ili sta misli da je najbolje za njega. Ja, iskreno, prvi put cujem za ovu casicu i drago mi je sto sam procitala post iako mislim da je ne bih koristila jer sam veciti panicar, cak iako znam sve mane higijenskih ulozaka.
  Hvala ti na ovom postu i na novim informacijama, kod tebe uvek ima neceg zanimljivog i korisnog.
  :-)

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. E pa hvala i tebi sto citas i komentarises :) Potpuno se slazem sa tobom. Bitno je da imamo izbor i da se informisemo o opcijama. Zato i zelim da prosirim informacije o ovome. Pa koga zainteresuje nek kopa jos ili proba a koga ne bar se informisao i zna da postoji :)

   Избриши
 58. Dobar i detaljan post, vidi se da si odusevljena ovim, jer ti olaksava zivot, sto je super, svako ima pravo izbora, ne vidim poentu rasprave i ruznih komentara, cemu to? Ako ti se nesto ovakvo ne dopada, ne koristis, a ne da na osnovu predrasuda pljujes po necijoj dobro nameri, da ti ukaze sta novo postoji, sad i kod nas.. Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. E pa hvala. :))) Ja sam svakako prvenstveno zelela da prenesem informacije o postojanju ovakvog jednog proizvoda. A to svakako uspeva i ljudi citaju post, tako da sam ja zadovoljna.

   Избриши
 59. Čitala sam već o ovome, ali ipak, bar za sada ne bih to koristila. Koristim uloške, ne krvarim mnogo, i nemam nekih većih problema, niti osećam potrebu za jednim ovakvim proizvodom :)

  ОдговориИзбриши
 60. Blago tebi sto nisi jedna od onih koje pate tih nedelju dana :))

  ОдговориИзбриши
 61. Odličan post, od sada te pratim redovitije. :) Da i ja iznesem svoje mišljenje i viđenje svega. Ja već skoro 2 godine imam Mooncup, no ne koristim ga često jer se još nisam baš navikla na vađenje i umetanje bez boli, odnosno peckanja. Nadam se da će se praksom to popraviti. Nakon što sam godinu dana bila kontracepcijske pilule, mjesečnice mi nisu toliko obilne, no tek kada sam dobila prvi puta uopće sam par godina imala problema s obilnijim krvarenjima. To se već počelo popravljati i prije korištenja pilula, a nakon se samo zadržalo s minimalnim bolovima (ukupno krvarim 7 dana, od toga 3 malo obilnije, ali mi trebaju samo 2 uloška i to prve dvije noći, tokom dana svakih par sati po jedan). Najgori su mi simptomi PMS-a promjene raspoloženja koje sežu do stravičnih i prejedanje ili minimalno jedenje. Da se razumijemo, nije ni meni mjesečnica najbolje iskustvo, ipak me boli, i volim ako je moguće taj dan provesti kod kuće i što više u krevetu, no isto tako ne moram piti tablete niti sam morala izbjegavati npr. tjelesni.

  E sada, da postoje žene koje ovo neće isprobati iz osobnih razloga (jer ne vole ni tampone, jer ne trpe pražnjenje krvi, jer si ne mogu priuštiti i tako dalje), apsolutno mogu razumjeti, ovo nije svačiji "cup of tea", isto kao što netko ne može smisliti uloške već samo tampone i obratno, ali su bar pozdravile ideju, i informirale se. No da se pišu takvi komentari da je odvratno što tako nešto ide "unutra" - a što u seksualnom odnosu ide unutra, kolikog promjera i na kakav način? S jednokratnom gumom koja je eto "zdravija"? Zar to također i sve vezano uz to nije u neku ruku "odvratno"? (Žao mi je što je ovako ispalo, ali nema ljepšeg načina da se to kaže). Radi se o vašim tijelima i prirodnim procesima, nema tu ništa odvratno, barem ne odvratnije od seksualnog odnosa.
  Ja znam da sam par puta kada sam uspješno namjestila Mooncup imala savršenu zaštitu i osjećala sam ju manje nego tampon, tako da se nadam da ću se što prije potpuno naviknuti na nju! :)

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Pa dobro ni ja ne mogu da zamislim da mi tako nesto bude gadno, ali dobro ljudi prosto imaju drugacije misljenje. Moguce je da je Moonncup tvrdja jer je ona od silikona koliko ja znam a on je tvdji pa ti je mozda zato malo komplikovanije da se naviknes da je lepo stavljas. Ja sa ovom MeLuna zaista vec od prvog puta nisam imala ama bas nikakvih problema i odmah je nisam ni malo osecala. Mada svakako je mozda i do velicine i tebe same kakva si. Moja je velicine M i nije zaista toliko velika pa mozda i to igra bitnu ulogu.

   Избриши
 62. A ludila od komentara :D
  Vidi, stvarno mislim da imas normalan i zdrav odnos spram komentara no nemoj ih ni lose shvatiti - radoznalost je cudna stvar. Okej, moze se nesto kulturnije upitati ali nismo sve iste.
  Znala sam od prije za menstrualne casice ali kao licna odluka jeste da ih ne koristim kao sto nisam zeljela ni spiralu koristiti kao kontracepciju. Odluka je pala zbog moje da kazem uske anatomije unutrasnjosti. To bi mi sve izazivalo nelagodu, tampone sam koristila sve do prije par godina ali nekako najvise volim svoje zenske pelene :)))
  Najbolji su mi bili jedni starinski, zaboravila sam kako su se zvali - debeli kao jorgan, toliko i veliki ulosci(obicna vata umotana u tanki omotac). Nije mi bilo boljih ulozaka u zivotu haha. Meni su menstruacije kao ruski rulet - il' ce biti skoro pa bezbolna ili ce me oboriti u krevet i nema micanja. Nerijetko bude ovo dugo. Sasvim mi je svejedno sto tada koristim ali bih najradije pampers pa da mi je svejedno kako sam se okrenula u krevetu. Eto, malo i mojih TMI podataka da se ne osjecas exposed :D :**

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Hahaha carice. Mene bas retko kad obori toliko da moram da lezim. Obicno kljuknem tad lek za bol i onda normalno funkcionisem. Jer nemam drugih muka osim direktnog bola u stomaku. Ali slazem se da je kada lezis i kod kuce si potpuno ok nositi i te pelene :D Ali ako jurcam ceo dan ilozak mora da bude sto tanji i da ga ne secam i ne znojim se. Nasla sam savrsene uloske za to Naturella. Ne znam ima te li vi njih. Tanki su skoro ko dnevni ali upijaju magicno i normalno ko i svi drugi. I onako pamucni a ne plasticni. Milina. Mada nisu bas za one koje imaju odlive. Ali i dalje mi je casica udobnija :D

   Избриши
 63. Svaka čast za post, čula sam za ove čaše pre par godina a onda sam zaboravila na njih, možda bih mogla da probam. Mada ja koristim tampone dugi niz godina i ne smetaju mi, sa njima se osećam kao i da nemam menstruaciju pa potpuno shvatam o kom osećaju govoriš. Jedino hemikalije u njima jesu malo zabrinjavajuće. Prvi put sam danas naišla na tvoj blog i baš mi se dopada, i teme i dizajn bloga koji je baš zanimljiv i inovativan (i ja sam ljubitelj nauke).

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Jao hvala!!! E pa onda je ova casica dobra stvar za tebe. Ja kad imam tampon pomalo i osecam da sam dobila, taj neki osecaj u donjem stomaku, a sa casicom je to jos slabije. :D

   Избриши
 64. Prvi put cujem za casicu, i stvarno sam se iznenadila da ovako nesto postoji. A jos ako je stvarno od pomoci i udobno, onda izum za medalju. Trebalo bi mi malo vremena da "svarim" koncept i tehniku, ali bih rado probala, bar na jedan dan da vidim o cemu se radi. Odlican post, stvarno si me odusevila. Uvek kad naidjes na neko cudo, pisi :)))))

  ОдговориИзбриши
 65. Čitala sam o ovim čašicama pre par godina i od tada ih tražim po Srbiji jer mi ulošci i tamponi već idu na živce i finansijski me iscrpe! Sve pohvale za post i detaljna objašnjenja! Ukoliko u apotekama u svom gradu ne pronađem MČ(što je verovatno moguće),naručujem je online. :)

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Sanse da nadjes casu u nekoj apoteci su gotovo nikakve. Vrlo je lako kupiti je od devojke koja uvozi preko sajta ili fb-a. Posalje ti post ekspresom stigne za 1 dan i platis postaru. :)

   Избриши
 66. Procitala sam ceo tekst od reci do reci (mada komentare nisam , mrzelo me...) i odusevljena sam. Imam obilne menstruacije i koristim i tampone i uloske (istovremeno) sto sam starija (38) moram cak i nocu da ustajem da menjam uloske jer ne znam sta cu, par meseci unazad sam i nocu stavljala tampon. Znam da nije zdravo, ali nemam resenje. MIslim da je ovo prava stvar i verujem da je silikon udobniji od tampona. Jedva cekam da je uzmem :* SVAKA TI CAST!!!

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Jao hvala! Zaista se nadam da ce ti ovo pomoci. Mislim da svakako ima sanse jer u casicu staje mnogo vise pa bar neces morati toliko cesto da juris da menjas tj. u ovom slucaju praznis. Svakako ako budes probala ako se setis javi utiske. :) Znam ja dosta zena koje nose po sva uloska od jednom jer im je jedan previse malo. Svako se dovija kako zna :(

   Избриши
 67. Ne znam zasto ste tako skepticne. Pa setite se samo kako ste se privikle na uloske i tampone. Ulazak mi je redovno izlazio na ledja, a tamponi su me stalno žuljali. U vodi se napune vodom, a jedom sam ga cak izbacila kad sam piskila (izvinite na detaljisanju ali...). Svako cudo tri dana. Tako ce nam verovatno trebati par dana da se naviknemo i prilagodimo , a kome ne odgovara nek se ponovo vrati na dobre stare uloske (od kojih je moja sestra inace dobila miome i lecila se godinama te i dan danas koristi samo obicnu vatu i porodjajne uloske-toliko o tome koliko su zdravi). Zato ja pozdravljam ovaj post i samo napred, a nista ne znas dok ne probas!!!!

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Tako je. Zato ja volim da probam i da dam sansu svemu. Od kad sam ja kupila ovo nekoliko mojih drugarica je isto probalo i jako su zadovoljne ko i ja :D

   Избриши
 68. Meni ova casica zvuci genijalno i definitivno cu je isprobati kad-tad. jedino mi nije jasno odredjivanje velicine, ona gore slika mi nista ne govori...Moze li neka pomoc??

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Pa najlakse je preko tog testa na sajtu. Velicina ti zavisi od tvoje gradje i toga da li si radjala. Ja sam npr 1.68m i nisam radjala i imam M. A i nekoliko drugarica koje su manje isto su uzele M. U principu retko kome treba S.

   Избриши
  2. A da i uvek mozes na MeLuna fb strani ciji sam link stavila da pitas koja bi tebi bila dobra. Mada nije to toliko pipavo, tesko da bas mozes da omasis.

   Избриши
 69. Анониман1. март 2014. 08:47

  Kupila sam casicu pre neki dan i krenula sam da je koristim. Iskreno bila sam bas frustrirana jer mi nikako nije uspevalo da je namestim.Jednostavno nije htela da se rasiri.A onda stavljanje iznova i iznova ....da poludis.Pa kad uspem da je stavim vise nisam sigurna sta sam uradila pa mi se otvorila.Sto se vadjenja tice nisam imala problem. Posto mi je ovo prvo koriscenje za svaki slucaj stavim i ulozak. Nadam se da cu se navici na casicu.Kako znas da li se napunila? Ja je za sada cesto praznim jer mi je drugi i treci dan obilnija. Da li moze da se prepuni? Ja je ne osecam kad je stavim a stavim je bas nisko.Koliko duboko mora da se stavi tj kako znas dokle da je "guras"? Izvini mozda su malo intimnija pitanja, ali bi mi znacilo jos necije iskustvo.U mojoj okolini niko nije ni cuo za casicu i kad pomenem nisu bas pozitivne reakcije.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Ja casicu praznim na nekoliko sati tipa kad izlazim iz kuce ili tako nesto. Retko je ceo dan ne vadim. Meni casica stoji nisko skroz kod ulaza i generalno tu i treba da stoji. Ne moras dublje da je guras. Ako je ne osecas casica lepo stoji. Prvobas sledecu caku za stavljanje. Savij je i stavi do pola ili malo vise. I onda pusti da se otvori tako na pola dok je jos drzis jer je tako mnogo lakse da se otvori i onda je samo poguraj do kraja. Ja tako radim i uvek se odmah otvori casica. Slobodno me pitaj bilko sta sto ti padne na pamet.

   Избриши
 70. Čula sam za menstrualne čašice pre oko godinu dana i odmah se oduševila tim proizvodom i reših,čim stignu u SRBISTAN,uzimam je!Slučajno sam na FB-u pronašla MeLunu i odlučila da je večeras poručim sebi kao dar za 8.Mart. :) Komunikacija sa devojkom koja prodaje ove prozvode je bila izvrsna,posavetovala me je koju varijantu da uzmem i uputila na ovaj blog.Izvrsno ispisano i volim kada pročitam iskustva drugih žena,oprečna mišljenja,za i protiv.Uvek sam za "novo isprobati" i rado ću podeliti svoja iskustva sa Vama kad je počnem koristiti.Jedino što mene plaši(ali me je Ana razuverila) šta ako se ona zaglavi pa je ne mogu izvaditi?!? Da li je iko imao iskustva sa tim neprijatnim događajem pa je morao posetiti ginekologa? Jedva čekam svoju MČ i obavezno prenosim svoja iskustva sa narednim ciklusom.Veliki pozdrav,svako dobro!

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Meni se nikada nije desilo nista ni priblizno tome da ne mogu da je izvadim. Ona stoji veoma nisko i vrlo se lako vadi. U principu iako su sanse stravicno male nekima se desavalo da ne mogu da je izvade (bar sam pronalazila po stranim sajtovima takve komentare). Ima mnogo nacina kako da se izvadi u tom slucaju, u koju pozu da stanes i sta da uradis. Tako da ako bas ne budes imala srece i to ti se desi, pogledaj po netu malo ili mi ovde pisi. Ali sumnjam da ce ti se ista slicno desiti. Ne brini!

   Избриши
 71. Obećala sam da ću preneti svoja iskustva i evo ih. :) Stigao i moj očekivani ciklus i dugo iščekivano iskustvo u korišćenju MČ.Nazovite me blesavom ali sam ja juče pre ciklusa isprobavala moju čašicu da me ne uhvati panika kada stigne ciklus.Imala sam problem oko stavljanja ali zato mi je Ana ( MeLuna) bila od velike pomoći jer je dostupna( online) za sve nejasnoće i hvala joj na tome!Ovaj blog mi je takođe dosta pomogao i obučio,tako da sam ja danas jedna srećna i zadovoljna žena!Nisam još potpuno sigurna pri korišćenju i zato je dnevni uložak prisutan.Mogu takođe i reći da su bolovi umanjeni i to me čini srećnijom i manje nervoznom.Sve preporuke! :)

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. JAOOOO basss mi je dragooo! Ana je divna zaista i za sva pitanja je tu i odmah odgovara. Drago mi je jako da si zadovoljna. Izvestices se jako uskoro sa stavljanjem pa ces biti potpuno bezbrizna. Drago mi je i da te boli manje. Mene isto boli manje, mada eto trenutno imam neku super bolnu menstruaciju koja me je bolela i sa casicom podosta. Ali generalno me cesto bas jako malo boli. Sto uglavnom nije bilo tako pre casice. Mada najbitnije mi je da se osecam cisto i ne znojim se. Kao da nisam ni dobila :)

   Избриши
 72. Анониман13. јул 2014. 06:12

  Evo i mene. KOnacno sam kupila casicu. ODUSEVLJENA SAM. Imas a kao da nemas. Mada je bilo cupavo prvih dana, pitala sam se da li se otvorila, da li moze da se okrene pa sve to da iscuri. Da ne pricam da je moja L velisina i i tako mi je izgledala ogroooomna. Mislila sam da nikad necu ugurati , ali racuna proslo dvoje dece pa.... Praznim je kao da menjam uloske za sad, cisto da se naviknem. Jedino sto imam problem sa vadjenjem. Uzela sam ~steam~ produzetak i casica mi uvek ode dublje pa ne mogu da ga lepo uhvatim i da izvucem. Htela sam da pitam ako ga odsecem bojim se da mi ne bude jos gore. Inace sve pohvale. Zene pa dajte zamislite da nemate sta drugo da koristite osim casice, sta biste onda. Nema osecaja curenja, ili kad ustanes da osetis kako ti curi, nemas osecaj kad se nakasljes da ti nesto curi, nije ti vruce od ulozaka. Ma ja sam prezadovoljna. Htela sam i jos da pitam sta preporucujete gde se cuva tj. u cemu od jedne do druge menstruacije. Hvala jos jednom pozdravljam Vas i HVALA VAM STO POSTOJITE!! :*

  ОдговориИзбриши
 73. Jao bas mi je drago da cujem da ti se svidela. Meni je potpuni sok bio taj osecaj da kad dobijem nema kuvanja i neprijatnosto vec se osecam ko da nisam uopste dobila. Mnogo lepo. Ako ti casica odlazi duboko nemoj nikako da seces stem. Ne razumem sto bi ha i sekla to treba da se sece samo ako ti je casica plitko pa ti smeta stem. Navici ces se pa to nece bi problem vadjenje. Ja licno nemam taj problem posto mi casica uvek bude bas plitko. Inace izmedju kotoscenja bitno je da casica bude na nekom mestu gde nije zatvorena vec ima svez vazduh da bi se bakterije sto manje razvijale. Ja je drzim u vrecici koja dolazi uz nju i to ti ne po meni i najprakticnije mesto za drzanje. Ali svakako je prokuvaj pre svakog prvog koriscenja i na kraju svakog ciklusa.

  ОдговориИзбриши
 74. Одговори
  1. A sto? Steta sto nisi malo objasnila. Ima mnogih devojaka kojima je ovo iz nekog razloga strashno, mada meni licno nije bas jasno sto. Casica je drasticno manja od vecine stvari koje unutra ulaze :D

   Избриши
 75. Some people don't like menstrual cups because they have to get their fingers near (or even touching!) their privey parts (inside of them!) or their menstrual flow. menstrual cup usa

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Well some people are just not that comfortable with themselves unfortuanately.

   Избриши
 76. Анониман7. мај 2016. 04:25

  Treba poznavati svoje tijelo (visoki ili niski položaj cerviksa) i prema tome (i prema dobi, činjenici jeste li rodili i bavite li se sportom) izabrati svoju čašicu. Toplo preporučujem kupnju sa stranice femininewear.com.uk jer imaju veliki izbor kako čašica tako i dodatnih potrepština- provjereno.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. E bas cu da proucim sajt da vidim kolike si postarine, da li se isplati ili ne narucivati odatle.

   Избриши
  2. Kod nas u Srbiji nisam mogla da kupim čašicu pa mi je donela prijateljica iz Nemačke. Čašica je MeLuna, veličina L iz razloga što imam bas obilne cikluse. Iako sam mislila da će stavljanje i vađenje biti mnogo komplikovano ispada da je lakše nego što sam mislila. Jedino što me zbunjuje je što mislim da mi se lepo ne otvori unutra, jer mi deo prođe na uložak. Ovo je prvi dan da je koristim i srećom kod kuće sam pa mogu da vežbam haha. Za mesec dana idem na more i to je najveći razlog zašto sam je uzela. Tamponi mi nikad nisu bili rešenje jer već posle pola sata procuri. U svakom slučaju moja preporuka za čašicu. Nadam se samo da ću do mora "navežbati" da se lepo otvori :-)

   Избриши
  3. Kod nas u Srbiji nisam mogla da kupim čašicu pa mi je donela prijateljica iz Nemačke. Čašica je MeLuna, veličina L iz razloga što imam bas obilne cikluse. Iako sam mislila da će stavljanje i vađenje biti mnogo komplikovano ispada da je lakše nego što sam mislila. Jedino što me zbunjuje je što mislim da mi se lepo ne otvori unutra, jer mi deo prođe na uložak. Ovo je prvi dan da je koristim i srećom kod kuće sam pa mogu da vežbam haha. Za mesec dana idem na more i to je najveći razlog zašto sam je uzela. Tamponi mi nikad nisu bili rešenje jer već posle pola sata procuri. U svakom slučaju moja preporuka za čašicu. Nadam se samo da ću do mora "navežbati" da se lepo otvori :-)

   Избриши