четвртак, 30. јануар 2014.

MeLuna menstrualna čaša (Menstrual Cup) - šta, kako i zašto?

Da li ste ikada čuli za menstrualnu čašu? Verujem da će mnogi na ovo pitanje odgovoriti sa - NE. Ja sam pre možda pola godine poželela da nabavim i probam menstrulanu čašu i nedavno sam u tome i uspela. Ovaj post sam zamislila kao jedno veliko upoznavanje sa ovim proizvodom, njegovom namenom, načinom korišćenja, i da vam približim informacije zašto je dobar i kako ga nabaviti. Za početak šta je to menstrualna čaša?


Have you ever heard of a menstrual cup? I believe that many people will answer this question with - NO. I wanted to buy it for maybe half a year and recently I succeeded in doing so. I imagined this post as an introduction with the product, its purpose, method of use, and I wanted to give you the information why it is good and how to obtain it. Let's begin with a question: what is a menstrual cup?


Prve verzije menstrualnih čaša patentirane su čak 1932. godine, a kasnije je bilo još patenata u narednim godinama. Međutim one nisu uspele da postignu veći komercijalni uspeh. Tada su pravljene od gume. Danas se menstrualne čaše uglavnom prave od silikona ili gume. Većina proizvodi čaše koje se mogu koristiti godinama (na slici ispod s leve strane).
Postoje i proizvođači sa čašama za jednokratnu upotrebu ili upotrebu tokom jednog ciklusa (na slici ispod desno). Ove čaše imaju oblik sličan kontraceptivnoj dijafragmi, pa se zbog toga mogu nositi i tokom odnosa, mada moram da napomenem da naravno ne štite od začeća i nisu kontraceptivno sredstvo. Naprvljene su od poliuretana.


The first version of menstrual cup was patented in 1932. and in years that followed a few more patents were made. However, they failed to reach a larger commercial success. Back then, cups were made of rubber. Today menstrual cups are mostly made ​​of silicone or rubber. Most can be used for years (in the picture below, on the left). 
There are also manufacturers with disposable menstrual cups or those which should be used during one menstrual cycle (pictured below, to the right). These cups have a shape similar to contraceptive diaphragms, and therefore, can be worn during intercourse, although I have to mention that they won't protect you against pregnancy. They are made of polyurethane.


Prva komercijalno uspešna menstrualna čaša, The Keeper, bila je proizvedena u SAD 1987. i bila je naprvljena od lateksa (i dalje se proizvodi). Prva silikonska menstrualna čaša proizvedena je u Velikoj Brijatniji (Mooncup). Iako je većina menstrualnih čaša proizvedena od silikona, nemački brend MeLuna je jedina kompanija koja svoje čaše proizvodi od  TPE (thermoplastic elastomer).  Menstrualne čaše polako dobijaju na popularnosti širom sveta, što mene mnogo raduje. U neku ruku mi je jasno zašto nisu zaživele u početku, jer kako se ova čaša kupuje jednom u možda 10ak godina, ovo nije proizvod na kom kompanije mogu da zarade brdo para kao na ulošticma i tamponima.


The first commercially successful menstrual cup, The Keeper, was produced in the U.S. in 1987. and was made of latex (it is still produced). The first silicone menstrual cup was produced in the Great Britain (Mooncup). Although most of menstrual cups today are made ​​from silicone, German brand MeLuna is the only company that produces its cups out of TPE (thermoplastic elastomer). Menstrual cups are slowly gaining in popularity around the world, which pleased me a lot. In a way, I understand why they haven't had much success in the beginning, since this is something you buy once in about a decade, so this is not a product which will bring companies large amount of money as cotton pads or tampons can.


Kao što vidite moja čaša je MeLuna. One su u Srbiji dostupne od kraja prošle godine. O čašama možete pročitati više i naručiti ih naravno putem njihovog sajta ili FB strane. Cena čaše je 2400 dinara, a čaša se šalje PostExpess-om koji ćete platiti još 280 dinara. Ova cena vam se može učiniti visoka, ali razmislite koliko para potrošite na uloške i tampone, a ova jedna čaša trajaće vam oko 10 godina. Na uloške bi ovoliko para potrošili za jednu godinu. :) Naravno ako želite da naručujete iz inostranstva dostupne su vam i čaše drugih proizvođača. Čaša dolazi kao što vidite u kartonskoj kutiji, a unutra se nalazi i mala platnena vrećica za odlaganje, kada času ne koristite ili želite da je ponesete sa sobom.


As you can see my cup is MeLuna. They can be found in Serbia since the end of last year. You can read more about these cups and order them from their web site or FB page. Price of these cups is 2400 RSD, and it will be sent by PostExpess which you will have to pay additional 280 RSD. This price might seem a bit high, but consider how much money you spend on cotton pads and tampons, and this one cup will last you about 10 years. For tampons you would spend this much in one year. :) Of course if you want to order from abroad there are other available brands. Cup comes, as you see, in a cardboard box, and inside you'll find a small cloth pouch, where you can keep it while not using it or if you want to bring it with yourself.


Zašto su menstrualne čaše dobar izbor:
- Štedite novac.
- Medicinski silikon je siguran i lako se čisti, hipoalergijski. TPE je pored svega toga i malo mekši i jeftiniji. Latex je takođe super, ali postoje osobe koje su na njega alergične.
- Jedna čaša traje godinama i smanjuju količinu otpada koju proizvodimo.
- Mogu se koristiti dok plivate ili se bavite sportom. Ovde moram da napomenem da ja lično tampone ne mogu da koristim dok plivam, natope se potpuno vodom. Čašu još nisam probala dok plivam, ali jesam na treningu, gde, em skačem na sve strane, em dižem noge i stojim u svakakvim pozicijama i čaša nije popustila. Sve je držala tamo gde i treba da ostane.
- Menstrualne čaše su mnogo više higijenske od tampona jer samo sakupljaju menstrualnu krv, a ne apsorbuju je kao tamponi. Tamponi zbog toga sadrže hemikalije. Npr. tamponi mogu sadržati dioksin, za koji se smatra da može biti kancerogen (mada se smatra da količine u tamponima nisu problematične). Naravno vlakna tampona mogu se i zadržati u vagini pri čemu mogu da sakupljaju bakterije. U svakom slučaju čaše ne remete pH vagine i nisu povezane sa sindromom toksičnog šoka, kao tamponi.
- Zapremina koju mogu da sakupe mnogo je veća od tampona i uložaka, pa se mogu menjati i na 12 sati, naravno u slučaju nekog prosečnog toka.
- Pošto sprečavaju izlazak krvi izvan vagine, a nema ni znojenja kao kod uložaka, nema ni neprijatnih mirisa koji mogu da se stvore. 
- Ako vam je zbog medicinskih razloga bitno koliko krvi vam curi, to mnogo lakše možete proceniti sa čašom, a neke čak na sebi imaju i obeležene crtice sa zapreminama.
- Neke žene imaju manje obilne menstruacije koje traju kraće i bole manje. Nije još dokazano zašto je tako, ali postoje mišljenja da neke hemikalije u tamponima podstiču kontrakcije materice i proizvođenje više krvi nego što je to prirodno. Ja sam vrlo srećna da kažem da sam ja jedna  od tih žena. Drastično me manje boli stomak dok je čaša unutra. A mislim da mi malo manje krvi ide. Npr. kad je izvadim osetim da kreće stomak malo jače da me boli, ali kad je vratim brzo se ponovo smiri.
- Kada se lepo stave apsolutno se ne osećaju.


Why are menstrual cups a good choice:
- You'll save money.
- Medical silicone is safe and easy to clean, hypoallergenic. TPE is in addition to all of this also a little softer and less expensive. Latex is also great, but there are people who are allergic to it.
- One cup lasts for years and reduces the amount of waste we produce.
- Can be used while swimming or playing sports. Here I have to mention that I personally cannot use tampons while swimming, they always soak up the water very fast. I haven't tried swimming with a cup yet, but I did wear it on my training, where I jump, lift my legs a lot and stand in all sorts of positions and this cup didn't move at all. Everything was kept where it was supposed to stay.
- Menstrual cups are much more hygienic than tampons because they only collect menstrual blood, and don't absorb it as tampons do. Tampons therefore contain chemicals. For example tampons may contain dioxin, which is considered to be a carcinogen (although it is believed that the amount that is present in tampons isn't problematic). Of course tampon fibers can stay in the vagina where they can collect bacteria. In any case, menstrual cups don't disturb the natural pH of the vagina and they aren't associated with toxic shock syndrome as tampons.
- The volume that they can collect is much larger than tampons or pads, and they can be cleaned every 12 hours, of course, in the case of an average flow.
- Since they stop blood flowing out of the vagina, and there is no sweating like with pads, there won't be any bad odors.
- If you have a medical reason to monitor your flow, it's much easier to assess that with a cup, and some even have marked dashes with volumes on them.
- Some women have less heavy periods that last shorter and are less painful. There are no proofs yet to why is this happening, but there are opinions that some chemicals in tampons stimulate contractions of the uterus and production of more blood than what would naturally happen. I am very happy to say that I am one of those women. My periods are drastically less painful while the cup inside. And I think there is also less blood. For example, when I remove it my stomach starts cramping but, but when I put it back in the pain quickly calms down.
- When nicely placed you cannot feel it at all.


MeLuna menstrualna čaša dolazi u ja mislim 8 boja. Takođe možete da birate i tip drške za koju povlačite kada je vadite. Na slici ispod nastavci odozgo na dole su:
- Stem - ovaj nastavak je najduži i dobar je za osobe koje mogu da stave čašu dublje u vaginu i čiji je grlić dublje. Pri vađenju ju je lakše dohvatiti. Bitno je da se drška može skratiti pa ako vam je predugačka vi je isecite i dobijate Ball dršku.
- Ball - malena kuglica za koju se uhvati. Najveći broj žena uzima ovaj model.
- Ring -  Vrlo lagano vađenje i super je za početnike. Ja imam ovaj model kao što vidite po slikama. Meni je grlić vrlo nisko, i verujem da ću lako moći da se upgrade-ujem i na model bez nastavaka. Postavljanje i vađenje je zaista prelako iako na prvi pogled možda može da vam se učini komplikovano.
- Basic - Nema nikakav nastavak i ako ste iskusni sa čašom možete slobodno ovaj model da uzmete.


MeLuna menstrual cup comes in I think eight colours. Also you can choose the type of handle you use when removing it. In the picture below handles from top to bottom are: 
- Stem - this is the longest one and it is good for people who can not put their cup deeper in the vagina and their cervix is located deeper. When removing the cup it is easier to reach. It is important that the handle can be shortened so if it is too long, you cut it down there and get Ball handle. 
- Ball - small ball for grabbing. The largest number of women buy this model. 
- Ring - Very easy extraction and great for beginners. I have this model as you can see by the pictures. My cervix is very low, so I believe that I could easily upgrade to model for experts without any handles. Setting and removing the cup is really too easy, even though at first glance it might look a bit complicated. 
- Basic - There is no handle, and if you are experienced with these cups, you can feel free to buy this model.


Druga bitna stvar je izbor veličine. Jako bitno ovde je da se veličina bira po vašoj građi, a ne po tome koliko krvi vam ide. Ako ide više, praznite je češće, ali bitno je samo da vam je veličina taman kako bi čaša lepo legla i napravila vakum sa zidovima vagine kako ništa ne bi prolazilo. Na sajtu imate mali test preko kog odabirate pravi model čaše za vas. A evo i tabelice koja vam u tome pomaže (gornja oznaka sa kolicima deli kolone na devojke koje nisu i koje jesu rađale prirodnim putem):


Another important thing is to choose the correct size. Very important here is that the size should be chosen by your size and built and not by your blood flow. If you have larger flow, empty your cup more frequently, but it is important that you choose the size correctly so the cup can make ​a vacuum with the walls of the vagina so that nothing can leak. On the MeLuna web site you'll find a little test which will help you when choosing the right cup model for you. And here is the table that can also helps you (upper mark with baby carriage separates columns on girls that have had natural childbirth and those who didn't):


Ali to nije sve postoji i još jedna stvar koju možete da birate da biste našli savršenu čašicu za vas! Možete da birate između tri tvrdoće čaše:
- Soft - 25% mekša od Classic varijante. Za žene koje imaju jako slabe mišiće karlice ili koje osećaju bol prilikom korišćenja tampona (realno skoro niko ne spada u ovu grupu po meni).
- Classic - većina žena je u ovoj kategoriji. Za žene koje ne osećaju nelagodnost pri korišćenju tampona. 
- Sport - za osobe koje se bave sportom koji razvija mišiće donje karlice. Jahanje, pole dance, razne vrste plesa ili pilates i slične aktivnosti. Jako je bitno da se čaša pravilno otvori i napravi vakum, a ako su vam mišiće karlice jaki Classic varijanta to možda neće moći. Ova varijanta je 25% tvrđa od  Classic čaše. Ja sam u principu spadala u ovu grupu ljudi i razmišljala sam se da li da uzmem Sport. Na kraju sam ipak uzela Classic i skroz mi je dobra. Mada verujem da mi ni Sport ne bi pravila nikakav problem i da je ne bih osećala, jer su mi mišići ipak dosta jaki.

Odličan klip koji demonstrira razliku u mekoći ovih čaša:
http://www.youtube.com/watch?v=B_j00LDwI90

Razliku u tvrdoći čaša jako lepo ilustruje i sledeća slika:


But that's not all, there is another thing that you may choose to find the perfect cup for you! You may choose between three types of softness:
- Soft - 25% softer than Classic type. For women who have very weak pelvic muscles or feel pain when using tampons (in reality almost nobody falls into this group in my opinion).
- Classic - most of the women are in this category. For women who don't feel discomfort while using tampons.
- Sport - for people who engage in sports that develop their muscles of the lower pelvis. Horseback riding, pole dance, various types of dance or pilates and similar activities. It is very important that the cup is properly open and can create a vacuum, and if your pelvic muscles are strong Classic version may not be able to. This type is 25% harder than the Classic cups. I'm basically in this group of people and I was thinking whether to take the Sport cup. At the end I bought the Classic one and it is totally good for me. Although I believe that I wouldn't mind even the Sport one and that I wouldn't feel it, because my muscles are still quite strong.


A great clip that demonstrates the difference in the softness of the cups:
http://www.youtube.com/watch?v=B_j00LDwI90

Difference in the cup softness is also very nicely illustrated by the following picture:A sad da pređem na to kako se koristi. Vrlo je lako. Pre početka menstruacije i na samom kraju možete je dezinfikovati, a u među vremenu ne morate već je samo pri svakom vađenju operite pod mlazom vode i vratite je na mesto. Ovo naravno stvara problem menjanja u javnom toaletu gde vam lavabo nije dostupan pored toaleta, ali uvek možete sa sobom poneti flašicu. Takođe kako čašica može da stoji satima a da se ne napuni zaista ćete retko uopšte dolaziti u situaciju da nemate lavabo pored sebe. Ja sam satima na poslu, ali srećom imam lavabo u WC-u. :)))

Sterilizacija se može raditi na više načina. Najlakše je prokuvati je u vodi 2 do 3 minuta (nikako duže jer je MeLuna naprvljena od TPE, silikonske mogu i duže). Bitno je samo da čaša ne pipa zidove vrele šerpe da se ne bi otopila. Možete staviti i postudu sa vodom i čašicom i u mikrotalasnu. Naravno postoji mnogo varijacija na temu i detalje pročitajte ovde na MeLuna sajtu. Dezinfekcija se može raditi i npr. Corega tabletama za čišćenje zubnih proteza.

Now lets see how to use one. It is very easy. Prior to the beginning of menstruation and your first use for that cycle and at the end you can disinfect it. In the mean time while using it you don't have to. You can only rinse it with water any time you extract it, and then put it back in. This of course creates a problem of doing this in the public restrooms where you don't have a sink near the toilet, but you can always take a bottle of water with you. Also the cup won't fill for hours so you probably won't ever be in this situation. I'm at work for hours, but luckily I have a sink in the bathroom. :)))

Sterilization can be done in several ways. The easiest one is to boil it in the water for 2 to 3 minutes (not longer since MeLuna is made of TPE, silicone ones can be boiled longer). It is only important that the cup doesn't touch hot pot since it will melt. A bowl with water and your cup you can also put in the microwave. Of course there are many variations to all of this and you can read it all here on the MeLuna web site. You can, for example, disinfect it using Corega tabs for cleaning dental braces.


Postoji zaista mnogooo načina presavijanja. Na sledećim slikama sam vam demonstrirala neke od njih. Naravno sami ćete već videti koji vam je najbolji. C preklop mi se najbolje pokazao, jer npr. zgužvani preklop je odličan za ubacivanje, ali mi se po nekad čaša ne otvori lako sa njim pa moram da je malo mrdam.

There really are so many ways of folding. On the following pictures I've demonstrated some of them. Of course you will also find the best one for you. C fold is the best one for me. Wrinkled fold is great for inserting, but sometimes the cup cannot open easily when I use it so I have to wiggle it around.


C preklop:


C fold:


S preklop:


S fold:Kako se dolazi do zgužvanog preklopa:


How do you do the wrinkled fold:Evo jednog odličnog videa koji pokazuje razne načine preklapanja:


Here's a great video that shows various ways of folding the cup:


Prilikom stavljanja ja prstom proverim da se čašica lepo otvorila i da je grlić materice iznad i da ga je čaša lepo odvojila od okoline. Prilikom vađenja samo je malo povučem za dršku i blago savijem (mada čak ni to ne moram) i vrlo se lako izvuče i nema nikakvog prosipanja. Ne brinite. :D


When I put it in I use my finger to investigate did the cup nicely open and is the cervix on the other side of it, so that the cup nicely separates it from the environment. When removing it I just pull a little on the handle and gently bend (even though it does not have to be done) and very easily pull it out without any spilling. Don't worry. :D


Moji utisci:
Mene je ova čaša oduševila. Prsto želim da se smejem i skačem od sreće. Valjam se po podu i pevam. Eto toliko mi je divna. Stavim je i osećam se kao da nisam dobila. Potpunooo isto. Smanjuje mi bol, a mene inače baš jako boli stomak. Nema grčenja, jecanja i lekova. Nema krvi, znojenja i osvrtanja da vidim da li je nešto procurelo. Nema nošenja uložaka za džabe jer treba da dobijem danas pa neću da mislim i osvrćem se da li sam dobila ili ne. I da na kraju za džabe nosim uloške po dva dana. Mirno i spavam i ništa ne procuri. Savršeno. Kako da se osećate kao da niste dobili i kad jeste - odgovor je sada vrlo lak.

Nadam se da niste gadljivi na ovakve teme i proizvode, a mislim da ni jedna žena ne bi trebalo da bude, jer to je vaše telo i treba da ga prihvatite. Moj vam je savet da ovo probate jer velike su šanse da ćete se osećati preporođeno kao i ja.

Svaka vam čast ako ste izdržali do kraja ovog posta. Ali mislila sam da je jako bitno da ovo sve napišem i upoznam vas sa ovom temom. Za one koji ne žele da čitaju sve kao i uvek evo ga sumirano sve:

Šta mi se sviđa kod ove čaše:
- štedi pare,
- higijenski izbor,
- ekološki izbor,
- veliki izbor modela, veličina, boja i tvrdoće,
- ne oseća se i ne curi,
- ne curi ni u vodi, na spavanju i treningu,
- može da izdrži i do 12 sati a da se ne napuni,
- smanjila mi je bol i grčeve.

Šta mi se ne sviđa:
- jedino dostupnost, volela bih da je ima svuda ali za sada u Srbiji tek polako kreće sa prodajom tako da se nadam da ćemo uskoro videti procvat ove divne čašice.
P.S. iako se naručuje preko sajta ako želite (i iz Beograda ste) možete se uvek naći sa devojkom koja to uvozi i da pogledate čašicu i uživo.


Informacije i ocene:

CENA: 2400 dinara
GDE IH NABAVITI: MeLuna sajt i FB strana
DA LI BIH JE PONOVO KUPILA: Da!!!!!!!!!!!!!

PAKOVANJE: 5/5
CENA: 5/5
DOSTUPNOST: 4/5
EFIKASNOST: 5/5
UGODNOST: 5/5
UKUPNA OCENA: 5/5


My impressions:
I was delighted with this cup. I want to laugh and jump for joy. To roll on the floor and sing. That is how much I love it. I put it and I feel like I don't have my period. Completely same. It reduces pain and I usually have very painful periods. No convulsions, sobbing and drugs. No blood, sweat, and looking back to see it something leaked. No more wearing cotton pads just in case I get my period today, so I wont worry if something leaked. And at the end I wear them for two days in vain. Now I also sleep peacefully and without leaking. Perfect. How can you feel as if you didn't get your period even when you did - the answer is now very easy.

I hope you're not squeamish on these topics and product, and I think no woman should be, because it's your body and you should accept it. My advice to you is to try it, because chances are that you will feel reborn as I do.

I applaud to all of you who endured to the end of this post. But I thought it was very important that I write all of this and introduce you to this topic. For those who don't want to read everything, as always, here it is all summed up :

What I like about these cups:
- Saves money,
- Hygienic choice,
- Environmental choice,
- Large selection of models, sizes, colours and softness,
- You don't feel it at all and it won't leak,
- No leaks in water, while sleeping and training,
- Can withstand up to 12 hours without being emptied,
- Reduces my pain and cramps.

What I don't like:
- Only availability, I would love to have it everywhere, but for now it's only starting to spread in Serbia, so I hope that these cups will flourish soon.
P.S. Although it can be ordered through their web site if you want to (and you are from Belgrade) you can always meet the girl who imports them and see these cups in person.

Information and scores:

PRICE: 2400 RSD
WHERE TO BUY: MeLuna web site and FB page
WOULD I BUY IT AGAIN: Yes!!!!!!!!

PACKAGING: 5/5
PRICE: 5/5
AVAILABILITY: 4/5
EFFICIENCY: 5/5
COMFORT: 5/5
OVERALL SCORE: 5/5

среда, 29. јануар 2014.

Prvo internacionalno takmičenje u Nail Art-u u organizaciji Akademije za estetiku i kozmetologiju “Purity”


Sećate li se takmišenja u šminkanju u organizaciji  Akademije za estetiku i kozmetilogiju “Purity” iz ovog posta? Ovaj put želim da vas obavestim da se organizuje takmičenje u Nail Art-u. Ko zna lepo da radi Nail Art može da se prijavi pa da navijamo za vas.

Prijave na konkurs traju do 15. 02. 2014. do 23h i 59 minuta. Prijava na konkurs šalje se na mejl estetikcod@gmail.com, sa naznakom “Za takmičenje u nail art-u”, a sama prijava treba da sadrži:
- ime i prezime kandidata/kinje
- adresu i broj telefona
- skeniranu uplatnicu od 900 dinara na ime kotizacije za učestvovanje. Žiro račun Akademije "Purity": 285-2041000000204-27
- uz prijavu se šalje i do 5 fotografija koje prikazuju proces izrade Nail Art-a, u više faza
- do 5 fotografija gotovih noktiju jedne šake.

Najbolje fotografije biće objavljene na njihovoj FB strani i onda će se lajkovima glasati, a 12 radova sa najviše lajkova će se u prostorijama Akademije takmičiti 08.03.2014, u 14h . Ko ovom prilikom uradi najbolji Nail Art dobija nagradu od 300 evra u dinarskoj protivvrednosti. A tu su i utešne nagrade. Svi koji se budu takmičili u finalnom krugu treba da povedu svog modela i ponesu svoj materijal za rad. :D

Ako sam vas zainteresovala, detalje pročitajte na njihovom sajtu tj. na ovom linku.


Do you remember the makeup competition that was organized by Academy of aesthetics and cosmetology "Purity" from this post? This time I want to inform you that they are organizing Nail Art competition. Those who know to do Nail Art well, should apply so we can rooting for you.

Entries to the competition last until 15.2.2014. at 23h and 59 minutes. Application should be sent to estetikcod@gmail.com, marked "For Nail Art competition", and the application itself should contain:
- Name and surname of the candidate,
- Address and telephone number,
- Scanned payment sheet with 900 RSD in the registration fee for participation. Bank account of Academy "Purity " is: 285-2041000000204-27,
- The application should contain up to five photos showing the process of making nail art in several phases,
- Up to 5 photos of finished nails of one hand.

The best photo will be published on their FB page and there will be "like" voting. Twelve photos with the most likes will then go to final competition at the Academy on 8.3.2014, at 14h. The winner of this stage of competition will get an award of 300 euros in RSD. And there are also comforting prizes. All those who are competing in the final round should bring their models and their own material to work with. : D

If I got you interested, read all of the details on their web site, at this link.

субота, 25. јануар 2014.

Freeman darivanje!!!

E pa vreme je i za male poklončiće! U pitanju su Freeman proizvodi koje vam u saradnji samnom poklanja Kozmetika Teatar, koji kao što znate uvozi Freeman u Srbiju. Pošto sam dobila dosta stvarčica rešila sam da nagradu podelim i da obradujem dva čitaoca. Ovaj put darivanje je otvoreno samo za čitaoce iz Srbije, ali uskoro mi ide i prvi blogorođendan pa ću deliti još po nešto. :)


Well, it is time for little gifts! This time i have some Freeman products that were given to me in a collaboration with Kozmetika Teatar, which, as you know, imports Freeman to Serbia. Since I received a lot of things I decided to divide them into two prizes and give something to two of my readers. This time the giveaway is only open to readers from Serbia, but soon my first blog-bearthday will come so I will have more stuff for all of you. :)


Paketić 1:
- Anti-Stress Mask Dead Sea Minerals - obožavam je! Dobra je za sve tipove kože, a posebno za normalnu, mešovitu i masnu. Nju sam i recenzirala, pa ako vas zanima kakva je ovo maska detaljno pročitajte ovde.
- Pomegranate Sugar Body Scrub - nekoliko testera jednog od po meni ubeeeedljivo najmirišljavijih pilinga. Ja sam bila totalno zatečena lepotom mirisa ovog pilinga.
- Cream-Concentrate Snail Extract Day & Night - nekoliko testera kreme sa puževom sluzi. U poslednje vreme je krenula pomama za ovim kremama, a Freeman svoju ima već neko vreme i čak nije uopšte ni skupa. Krema namenjena regeneraciji kože (flekice od bubuljica, opekotine, ožiljci), hidrataciji i borbi protiv bora. 


Gift 1: 
- Anti-Stress Mask Dead Sea Minerals - I love it! Good for all skin types, especially for normal, mixed, and oily. I reviewed it, so if you want to know more about this mask details are here
- Pomegranate Sugar Body Scrub - a few testers of this, for me, definitely best smelling body scrub. I was totally taken aback by the beautifull fragrance of this scrub. 
- Snail Cream-Concentrate Extract Day & Night - a few testers of this cream with snail extract. Recently, interest for this type of product rose, but Freeman had its version of this cream for a while and it's not even expensive. The cream is intended for the regeneration of the skin (spots from old pimples, burns, scars), hydration and it fights wrinkles.


Paketić 2: 
- Pomegranate Sugar Body Scrub - malo veći broj testera.
- Cream-Concentrate Snail Extract Day & Night - malo veći broj testera.
P.S. slike su okvirne, nisam još odlučila koliko testera će otići u koji paketić, pa zato i nisam napisala tačan broj. :P

Gift 2:
Pomegranate Sugar Body Scrub - a few more testers. 
- Cream-Concentrate Snail Extract Day & Night -  a few more testers. 
P.S. photos aren't precise, since I didn't decide yet how many testers will be in each gift, so that's why I didn't right the exact number anywhere. :P


A ono što vi treba da uradite je vrlo prosto. U okviru Rafflecopter prozora treba da:
- Lajkujete Facebook stranu Kozmetika Teatar,
- Lajkujete Facebook stranu SuperNova Kozmetika,
- Šerujete objavu o ovom darivanju i stavite tag na SuperNova Kozmetika kako bih mogla da proverim.

Uputstva su data i u Rafflecopter prozorčiću. Igramo se do kraja 15.2.2014. :) Srećno!
A do tad u komentarima mi odgovorite koji je vaš omiljeni Freeman proizvod koji ste do sad probali?


And what you need to do is very simple. Within Rafflecopter window you should:
- Like Facebook page Kozmetika Teatar,
- Like Facebook page SuperNova Kozmetika,
- Share announcement about this giveaway and tag SuperNova Kozmetika, so I can check. A more detailed instructions are given in the Rafflecopter window.

Instruction are also in the Rafflecopter window. We play until the end of 15.02.2014. :) Good luck! 
And until then, answer me in the comment section which is your favorite Freeman product that you tried so far?


петак, 24. јануар 2014.

Closet Confidential Tag


Ovo je tag koji mi je bio specijalno zanimljiv, valjda zato što je potpuno različit od svega što se do sad moglo naći na mom blogu. Njime pravim mali izlet van tematike bloga ali nema veze, bitno je da mi je zabavno. :) Mene je tagovala meni vrlo draga blogokoleginica Mirna, sa bloga koji verovatno većina vas vrlo dobro zna, prati i voli - Lipstick's blade.

Pa da pređem na pitanja i odgovore. Svi su kao što se vidi iz naslova vezani za odeću.


This is a tag that was very interesting for me, I guess because it's completely different from anything that has been on my blog so far. I'm going to deviate a bit from the theme of this blog but it's only important to have fun anyway. :) A very dear blog colleague Mirna tagged me. Most of you probably know her very well and love and follow her blog Lipstick's blade.

So lets start with questions and answers. They are all, as you can see, about wardrobe.


1. Koji je najstariji odevni predmet u tvom ormaru?
Definitivno ova skoro pun krug suknja koja, je zapravo mamina suknja kad je bila mlada. Dakle ima nekoliko decenija. Materijal je kao obična deblja pamučna majica i u odličnom je stanju. Dokaz da su ranije pravili kvalitetnije stvari.


1. What is the oldest item in your wardrobe/closet?
Definitely this nearly full circle skirt that is actually my mother's skirt when she was young. So a couple of decades old. The material is like a regular thicker cotton shirt and its in excellent condition. Proof that back then clothing had much more quality.


2. Koji je najnoviji odevni predmet?
Plavi džemperić na raskopčavanje. Končan i premekan. Kupljen u kineskoj prodavnici na sniženju za 800 dinara. Obožavam ga.


2. What is the newest item? 
Blue cardigan with buttons. Threadlike and soft. Purchased in Chinese shop on sale for 800 RSD. I love it.


3. Najskuplji komad?
Nisam sigurna da li je ovaj sako ali za njega se secam da sam balavila za njim i cekala da ga snize i na kraju sam ga kupila za malo manje od 7000 na sniženju u Legendu. Nemam ja mnogo skupe odeće, to me ne privlači mnogo.


3. What is the most expensive item?
I'm not sure whether this jacket was the most expensive, but I remember that I wanted it a lot and waited for its price to be brought down and in the end I bought it for little less than 7000 RSD on sale in Legend store. I don't have a lot of expensive clothes, I don't like buying expensive clothes.


4. Koji je najjefitiniji/najpristupačniji odevni predmet? (ali da ga mnogo koristiš)
Predstavljam vam majicu koju viđate kao pozadinu u mnogim mojim postovima jer na njoj često slikam proizvode. Tako da od kad imam blog jako je mnogo kostistim. :P Mada volim i da je nosim. Davno sam je kupila i bila je jeftina, običan plastičan šareni kvadrat zašiven sa strane i sa rupama za ruke i glavu :)


4. What is the cheapest/most affordable item? (that you wear/use a lot!)
I give you the shirt that you see as the background in many of my posts because it often use it to take photos of products. So since the time I started blogging I use it a lot. : P Although I love to wear it, too. I bought it a long time ago and it was quite cheap. It's just a plain plastic colorful square sewn up the sides with holes for arms and head. :)


5. Koji odevni predmet je bio najbolji jeftini ulov?
Definitivno ova tanka košuljica koju sam nedavno kupila. Bila je jako snižena jer su ostale tipa dve na 1400 dinara. A baš taj dan je bilo dodatno sniženje i kupila sam je za samo 900 dinara (Takko Fashion).


5. What was the biggest bargain?
Definitely this thin shirt that I recently purchased. Its price was very reduced because there were like two left and it costed 1400 RSD. And on the day I bought it there was some additional sale going on, so I got it for only 900 RSD (Takko Fashion).


6. Komad za koji si najviše para protraćila?
Ova divna uska crna suknja. Predivna je i prelepo stoji ali je retko nosim jer ima postavu i onda se kliza i podiže pa mi je dosadno da je stalno vučem na dole. :(


6. What was the biggest waste of money?
This beautiful narrow pencil skirt. It is wonderful and look so beautiful on me but I rarely wear it because it has a petticoat and then it slides up a lot so I get bored constantly pulling it down. : (


BONUS PITANJE - pokažite nam svoja tri trnutno omiljena komada odeće!
E pa iako je sad zima meni su bez obzira na godišnje doba trenutno omiljeni ova pinap haljina, moj dragi kineski dzemper sa zekom, koji izgleda jako mučeno i još jedna divna letnja haljina na tufnice.


BONUS QUESTION – Show us your three favourite items right now!
Well, although it is winter at the moment, no matter what the season is my currently favorite items are this pinup dress, Chinese sweater with a bunny, which looks very poor and another beautiful summer dress with dots.
A pošto ovaj tag nije toliko rasprostranjen, a zabavan je tagujem i sledećih 10 blogokoleginica:


And since this tag isn't that wide spread and it is very fun I'm also going to tag 10 of my blog colleagues:

1. Sasvim obična devojka
2. Head In The Clouds
3. Me, Makeup and I
4. Shpeksyy
5. Zdrava Kosa
6. Zipa This
7. Lena - Lifestyle, Beauty & Stuff
8. MakeupRSaveti
9. Meteo Beauty
10. Dress and Read

Nisam baš detaljno proveravala pa nisam sigurna da neko od vas nije već tagovan. Naravno ne morate pisati ovaj post, ali ako vam bude zabavno kao i meni sa zadovoljstvom ću pogledati kako ste vi odgovorili na pitanja.


I didn't check in detail, so I'm not sure weather some of you have already been tagged previously. Of course you don't have to write this post but if you find ti fun as I did, I'll be happy to see how you answered these few questions.

среда, 22. јануар 2014.

Aura Nano ruževi - staro i novo


Shvatila sam da sam malo zapostavila šminku, i da je nije bilo u poslednjih nekoliko postova. Zato sam rešila da vam pokažem moju malu kolekciju Aura nano ruževa. Ovaj post će biti veoma nesvojstven meni, zato što će u njemu biti slika korišćenih ruževa, koje ja ne volim mnogo. Ali tako je moralo biti. :) Kako se meni čini Aura nano ruževi postoje već duže, ali u manjem broju nego što je to danas, a u skorije vreme pojačali su izbor nijansi. Aura Nano ruževi broje čak 18 nijansi. Sa njihovog sajta preuzela sam ovu sliku kako biste videli nijanse:


I realized that I neglected makeup a little, and skipped it in the last few posts. So I decided to show you my little collection of Aura nano lipsticks. This post will be very strange for me, because it will contain pictures of used lipsticks, which I don't like that much. But it had to be that way. :) I think that Aura nano lipsticks were present for a long time, but in smaller numbers than today, and they recently enlarged the selection of shades. Aura Nano lipsticks count as many as 18 shades. I took this picture from their web site so you can see the shades:


Dve nijanse imam od ranije 70 New York i 72 London. Nedavno sam kolekciju dopunila sa 88 Nice.


I have two shades from earlier 70 New York and 72 London. I recently added 88 Nice to my collection.


Evo ih i swatchevi u senci i na suncu. Nijanse su odozgo na dole: 88, 72, 70.


Here are the swatches in the shadow and in the sun. The shades are from top to bottom: 88, 72, 70.


Aura Nano ruževi su po meni odlični iz nekoliko razloga. Maleno pakovanje od 1.5g konačno mi daje šansu da neki ruž potrošim do kraja, a cena od 267 dinara je vrlo pristupačna. Izbor nijansi je zaista dobar i svako će pronaći nešto za sebe. Odlični su da se ponesu sa sobom, jer su tako maleni. Ono što sam primetila je da su formule prilično različite od nijanse do nijanse. Takođe generalno su srednje pigmentovani i mislim da su kvalitetom za nijansu lošiji od nekih njihovih ruževa u klasičnom velikom pakovanju. Pakovanje je slatko metalik roze, čvrsto i kvalitetno napravljeno.


Aura Nano lipsticks are great for me for several reasons. A small pack of 1.5g finally gives me a chance to spend the whole lipstick, and the price of 267 RSD is very affordable. The choice of shades is really good and everyone will find something for themselves. They are great to take with you, because they are so tiny. What I have noticed is that the formulas are quite different from the shade to shade. Also they are generally medium pigmented and I think the quality is slightly worse than some of their classic lipstick in large packagings. The packaging is cute metallic pink, firm and well done.


88 Nice


Ovaj ruž sam morala da kupim jer sam po blogovima viđala prelepe swatch-eve. Boja je srednje tamna koralna. Ide malo i na roze, a malo i na narandžasto. Formula je vrlo dobra, kremasta i prijatna na usnama. Ne isušuje usne i ne uvlači se u borice. Lepo i ujednačeno se i briše. Nije nešto mnogo trajan, možda jedno 2 ili najviše 3 sata, ali to je generalna osobina Nano ruževa, bar u mom slučaju. Miriše vrlo lepo i voćkasto. Malo me nervira jer nije mnogo fotogeničan. U realnosti boja je za nijansu manje drečava, a na usnama izgleda još za nijansu mirnije.


I had to buy this lipstick because I saw wonderful swatches on several blogs. The colour is medium dark coral. It has a bit on the pink and a little of orange. The formula is very good, creamy and nice on the lips. It doesn't dry out lips and accumulates in the wrinkles. It is nice and smoothly erases. Not durable a lot, maybe two or maximum three hours, but this is a general feature of the Nano lipstick, at least in my case. It smells very nice and fruity. I was a little annoyed because it's not very photogenic. In reality, the colour is slightly milder, and on the lips it look even more mild.


Mislim da je najrealniji uzgled ovog ruža kada se namaže nešto između sledeće dve fotografije:


I think that the most realistic shade of this lipstick when applied is something between the following two photos:

 

70 New York


Ovaj ruž kupila sam kada i nijansu 72 i to je bilo dosta davno. I ovaj ruž miriše voćkasto i prijatno. Izuzetno je mekan i maziv. Boja je hladna svetlo roza sa dosta srebrnkastog šimera. Veoma sjajna i podseća me na neke balzame za usne koji su često ovakve boje, samo je naravno ovaj ruž dosta pigmentovaniji. Jako je prijatan na usnama i ne isušuje ih ni malo. Takođe se lepo briše i ne lepi se za suve delove. Trajnost mu je takođe između 2 i 3 sata. Naravno ako ništa ne jedem. Najrealnija boja ovog ruža prikazana je na prvoj slici koja je slikana u hladu.


I bought this shade a long time ago together with shade 72. This lipstick also smells fruity and very pleasant. It is soft and spreadable. The colour is light pink with cold undertone and plenty of silver shimmer. Very bright and reminds me of some lip balm that often have this kind of colour, but of course this lipstick is more pigmented. It is very pleasant on the lips and doesn't dry them out even a little bit. It is also nicely erased and doesn't stick to dry parts. Durability is also somewhere between 2 and 3 hours. Of course if you don't eat. The most realistic color of this lipstick is shown in the first picture that was taken in the shade.


72 London


Ovo je moj prvi nude ili "my lips but better" ruž. Boja mu je srednje tamna braonksta, koja vuče malo na ruze. Skoro je potpuno identičan mojoj prirodnoj boji usana, pa kada ga namažem prosto je neverovatno koliko prirodno na meni izgleda, a koliko preporodi moje lice. Ubedljivo jedan od najbolje pogođenih ruževa za mene kada želim skroz prirodan izgled a da izgledam drastično lepše nego bez šminke. Što se trajnosti tiče ista mu je kao i kod druga dva ruža. Miris mu je različit i miriše blaže i nekako cvetno puderasto. Formula je takođe dosta drugačija. Tvrđi je ali i dalje veoma maziv i dobro prekriva. Iako je sama formula kremasta, malo isušuje usne, tj. sa njim osećam blago peckanje. Ne znam zašto je tako, ali mi se to baš ne sviđa.


This is my first nude or "my lips but better" lipstick. Its colour is a medium dark brown, which pulls a little to pink. It is almost completely identical to my natural lip colour, so when I apply it, it is simply amazing to me how natural it looks and how it makes a huge difference on my face. It is one of the best matched lipsticks for me when I want a completely natural look, but still to look drastically better than without makeup. As far as durability goes, it is the same as with the other two lipsticks. Its smell is different and its smell is milder and somewhat powdery floral. The formula is also quite different. It is harder but still very easy to apply and covers well. Even though the formula is creamy, it slightly dries out the lips and I feel slight tingling when I use it. I do not know why is that happening, but I really don't like it.


Da li ste vi probali neki od Aura Nano ruževa i kakvi su vaši utisci? Koje su vaše omiljene nijanse?

Šta mi se sviđa kod ovih ruževa:
- cena,
- pakovanje,
- dostupnost,
- izbor nijansi,
- kremasti i prijatni na usnama,
- homogeno se brišu,
- ne lepe se za suve delove usana.

Šta mi se ne sviđa:
- sve nijanse nemaju istu formulu,
- nijansa 72 malo isušuje usne,
- nisu mnogo postojani,
- srednja pigmentacija.

Informacije i ocene:

CENA:  267 dinara
GDE IH NABAVITI: Lilly, DM, neke parfimerije
BROJ NIJANSI: 18
DA LI BIH IH PONOVO KUPILA: Da

PAKOVANJE: 5/5
CENA: 5/5
NANOŠENJE: 5/5
POSTOJANOST: 3/5
PREKTIVNA MOĆ: 3/5
UKUPNA OCENA: 4/5


Did you try some of the Aura Nano lipsticks and what were your impressions? What are your favorite shades?

What I like about these lipsticks: 
- Price, 
- Packaging, 
- Availability, 
- Choice of shades, 
- Creamy and pleasant on the lips, 
- Homogeneously erased,
- Not sticking to the dry parts of the lips. 

What I don't like:
- All shades don't have the same formula, 
- Shade 72 dries out lips a bit, 
- Not very durable, 
- Medium pigmentation.

Information and scores:

PRICE: 267 RSD
WHERE TO BUY: Lilly, DM, some perfumeries
NUMBER OF SHADES: 18
WOULD I BUY IT AGAIN: Yes

PACKAGING: 5/5
PRICE: 5/5
APPLICATION: 5/5
DURABILITY: 3/5
COVERAGE: 3/5
OVERALL SCORE: 4/5